"than necessary" translation into Polish

EN

"than necessary" in Polish

See the example sentences for the use of "than necessary" in context.

Similar translations for "than necessary" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
necessary adjective

Context sentences for "than necessary" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis age group may therefore require higher doses than are necessary in adults.
W tej grupie wiekowej mogą być konieczne większe dawki niż u dorosłych.
EnglishThat is more than likely necessary anyway in an economic and monetary union.
W unii gospodarczej i walutowej jest to zresztą prawdopodobnie niezbędne.
EnglishThis motion for a resolution on nuclear safety in Europe was more than necessary.
Przedmiotowa rezolucja w sprawie bezpieczeństwa jądrowego w Europie była niezwykle potrzebna.
EnglishLet us not make this more of a political issue than is necessary, however.
Nie upolityczniajmy jednak tej sprawy bardziej niż jest to konieczne.
EnglishIn which regions is a more powerful wastewater treatment than secondary treatment necessary?
W których regionach konieczne jest przeprowadzenie silniejszego oczyszczania niż wtórne?
EnglishSome of these countries have had to wait a long time; some perhaps longer than necessary.
Niektóre z tych państw musiały czekać długo; niektóre być może dłużej niż było to konieczne.
EnglishYou had a point in asking why we should make it more complicated than necessary.
Państwa pytanie, dlaczego mamy przyjąć rozwiązanie bardziej skomplikowane niż jest to konieczne ma sens.
EnglishIt is more necessary than ever that we start with a full impact assessment.
Rozpoczęcie od wszechstronnej oceny skutków jest nam bardziej potrzebne niż kiedykolwiek w przeszłości.
EnglishHigh-quality public finances and economic policies are, in fact, in the long run, more than ever necessary.
Wysokiej jakości finanse publiczne i polityki gospodarcze są, w istocie, niezbędne bardziej niż kiedykolwiek.
EnglishPlant protection products are expensive, and no farmer will apply more than is absolutely necessary.
Środki ochrony roślin są drogie, a żaden rolnik nie będzie stosował ich w większej ilości, niż jest absolutnie konieczna.
EnglishI have not gone back from the commandment of his lips; I have treasured up the words of his mouth more than my necessary food.
Od przykazania ust jego nie odchylałem się; owszem, postanowiłem u siebie zachować słowa ust jego.
EnglishThis is unacceptable and this is why there are more protests against the necessary measures than would normally be the case.
To niedopuszczalne, stąd coraz więcej protestów przeciwko koniecznym środkom, niż to normalnie ma miejsce.
EnglishFor it seemed good to the Holy Spirit, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things:
Albowiem zdało się Duchowi Świętemu i nam, abyśmy więcej nie kładli na was żadnego ciężaru, oprócz tych rzeczy potrzebnych;
EnglishIn the past, each flight has been an average of 49 km longer than necessary due to the fragmentation of airspace.
W przeszłości każdy lot był średnio o 49 kilometrów dłuższy niż było to konieczne z powodu fragmentacji przestrzeni powietrznej.
EnglishIt is obvious that a day like today, a day to remind us of the inequality of women, is more than necessary.
Nie ulega wątpliwości, że dzień taki jak dzisiejszy - dzień, który ma nam przypominać o nierówności kobiet - jest więcej niż konieczny.
EnglishIt will be more necessary than ever to take account of the needs of women in rural areas and to utilise their potential.
Na tym etapie rozwoju należy jak nigdy dotąd uwzględniać potrzeby i wykorzystywać potencjał kobiet zamieszkujących obszary wiejskie.
EnglishOngoing dialogue between the world of vocational training and education and the labour market is more necessary than ever today.
Dialog między światem kształcenia i szkolenia zawodowego a rynkiem pracy jest dziś potrzebniejszy niż kiedykolwiek przedtem.
EnglishThe European Union's energy independence and Member States' solidarity in this matter are more necessary than ever.
Niezależność energetyczna Unii Europejskiej i solidarność państw członkowskich w tej kwestii są teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek.
EnglishToday the structural unbundling of the energy sector is more necessary than ever, but it cannot be an end in itself.
W chwili obecnej strukturalny rozdział sektora energetycznego jest bardziej konieczny niż kiedykolwiek, ale nie może to być cel sam w sobie.
English. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I just wanted to say that we are using more words than necessary here.
sprawozdawca. - (IT) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Pragnę tylko powiedzieć, że wypowiadamy tutaj zbyt dużo zbędnych słów.
Other dictionary words
English
  • than necessary

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.