"than never" translation into Polish

EN

"than never" in Polish

See the example sentences for the use of "than never" in context.

Similar translations for "than never" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
never adverb
Polish

Context sentences for "than never" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor a long time it looked as if this would not happen, but better late than never.
Przez długi czas wydawało się, że nic takiego nie nastąpi, ale lepiej późno niż wcale.
EnglishIt's countries like Nigeria, which are worse off than if they'd never had oil.
To właśnie takie kraje jak Nigeria są w sytuacji gorszej niż gdyby nigdy ropy nie mieli.
EnglishIt is late, but as the American film has it, 'better late than never'.
To późno, chociaż jak mówi amerykański film, "lepiej późno niż później”.
EnglishSo Europe is reacting, albeit slowly, but better late than never.
Europa, chociaż powoli, zaczęła reagować, ale lepiej późno niż wcale.
EnglishWe believe it has taken too long to do so, but better late than never.
Uważamy, że trwało to zbyt długo, ale lepiej późno niż wcale.
EnglishDenmark has more strike days than France, but never mind that.
W Danii odbywa się więcej strajków, niż we Francji, ale to nieważne.
EnglishFortunately, they have now made a start - better late than never - on putting their affairs in order.
Na szczęście również one rozpoczęły teraz porządkowanie swoich spraw - lepiej późno niż wcale.
EnglishWe had waited some time for this to happen - a lot longer than in other countries, but better late than never.
Długo na to czekaliśmy. Znacznie dłużej niż w innych krajach, ale lepiej późno niż wcale.
EnglishBut, as the saying goes, better late than never.
Jak mówi jednak tytuł amerykańskiego filmu "Lepiej późno, niż później”.
EnglishThe rescue plan was the first decision taken and it was probably taken too late, but better late than never.
Plan ratunkowy był pierwszą podjętą decyzją, która najprawdopodobniej nastąpiła zbyt późno, ale lepiej późno niż wcale.
EnglishIt is late, but better late than never.
Jest późno, ale lepiej późno niż wcale.
English. - (PL) Madam President, there is a saying that is well known in many countries: 'better late than never'.
w imieniu grupy UEN. - Pani Przewodnicząca! Istnieje powiedzenie, znane pewnie w wielu krajach: "Lepiej późno niż wcale”.
EnglishWell, it is better late than never.
EnglishBetter late than never, however.
EnglishWe have also heard in the debate that the directive is overdue, but as the saying goes in some languages 'Better late than never'.
Podczas debaty usłyszeliśmy również, że dyrektywa jest spóźniona, choć jak mawia się w niektórych językach "lepiej późno niż wcale”.
EnglishIn Estonia we say: 'better late than never', and it is a positive development that we are finally passing the temporary agency worker directive.
W Estonii zwykliśmy mawiać: "lepiej późno niż wcale”. To dobrze, że w końcu przyjmujemy dyrektywę w sprawie pracy tymczasowej.
EnglishBetter late than never!
Englishbetter late than never
EnglishThe political vision of a terrorist organization is decided by the leadership, which, generally, is never more than five to seven people.
Polityczna wizja organizacji terrorystycznej jest określana przez kierownictwo, które w zasadzie nigdy nie liczy więcej niż pięć do siedmiu osób.
EnglishHe's been up to that point in 14 war zones so he's positioned to make better judgments, perhaps, than people who have never done that kind of work.
Do tej pory przebywał w 14 strefach wojennych więc być może będzie podejmował lepsze decyzje, niż ludzie, którzy nie mają takiego doświadczenia.

Other dictionary words

English
  • than never

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.