"than normal" translation into Polish

EN

"than normal" in Polish

See the example sentences for the use of "than normal" in context.

Similar translations for "than normal" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
normal adjective

Context sentences for "than normal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishyou do not eat enough, or eat food containing less carbohydrate than normal (sugar and
Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.
EnglishToo much growth hormone can cause greater than normal growth of ears, nose, lips, tongue and
Zbyt duża dawka hormonu wzrostu może spowodować nadmierny wzrost uszu, nosa, warg,
Englishyou may have more infections than normal because Evoltra can lower the number of certain
u pacjenta może wystąpić więcej infekcji niż zwykle, ponieważ Evoltra może obniżyć liczbę
Englishfeeling thirsty and producing darker or less urine than normal, decreased or loss of appetite,
uczucie pragnienia i mocz ciemniejszy lub o zmniejszonej objętości niż zwykle, zmniejszenie
Englishho clearance is approximately 5 times lower than in normal renal function.
niższy niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.
EnglishAnd the whole spirit and attitude in those schools is very different than in the normal public schools.
Nastrój i nastawienie w tych szkołach bardzo różnią się od tych w zwykłych szkołach publicznych.
EnglishDynepo is used to treat anaemia (fewer than normal red blood cells in the blood) in adult patients with no
Preparat Dynepo jest wskazany w leczeniu niedokrwistości (w przypadku niższej niż zwyczajowa zw
EnglishIn severe renal impairment (creatinine clearance < 30 ml/ min), plasma clearance is approximately 5 times lower than in normal
d umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30 do 50 ml/ min).
EnglishThe subsequent treatment costs can be up to one hundred times higher than those of normal tuberculosis.
Koszty dalszego leczenia mogą być nawet o sto procent wyższe niż koszty leczenia zwykłej postaci gruźlicy.
EnglishIt works more quickly than normal human insulin because the insulin molecule has been changed slightly.
Działa on szybciej od zwykłej insuliny ludzkiej, ponieważ cząsteczka insuliny została nieznacznie zmieniona.
EnglishYou may get a headache, feel dizzy, sick or faint, and your heart may beat faster than normal.
Mogą wystąpić ból głowy, uczucie zawrotów głowy, nudności lub omdlenie oraz czynność serca może być szybsza niż normalnie.
EnglishHowever, 5-ALA induced PPIX formation is significantly higher in malignant tissue than in normal brain.
Jednak tworzenie PPIX wywołane przez 5- ALA jest znacznie większe w tkankach złośliwych niż w zdrowych tkankach mózgu.
EnglishLiprolog works more quickly than normal human insulin because the insulin molecule has been changed slightly.
Liprolog działa szybciej od zwykłej insuliny ludzkiej, ponieważ cząsteczka insuliny została nieznacznie zmieniona.
EnglishIt was quicker than normal - smooth, calm and there was not a single request for the time-consuming and irritating check.
Było szybsze niż zazwyczaj - bezproblemowe, spokojne i bez żadnych wniosków o czasochłonne i irytujące sprawdzanie.
EnglishThey were all perceived as being less than normal in all those characteristics -- more violent, etc. -- before the surgery.
Wszyscy byli postrzegani poniżej normy we wszystkich tych aspektach -- bardziej agresywny, itd. ~~~ -- przed operacją.
EnglishWhile antibiotics including Doribax kill certain bacteria, other bacteria and fungi may continue to grow more than normal.
Antybiotyki, w tym Doribax, niszczą niektóre bakterie, jednakże może dojść do nasilonego wzrostu innych bakterii i grzybów.
EnglishIn severe renal impairment, AUC was 30 % higher than in subjects with normal renal function (see section 4.2).
Pole pod krzywą (AUC) u pacjentów z niewydolnością nerek było o 30 % większe niż u osób z prawidłową czynnością nerek (patrz punkt 4. 2).
EnglishIn Paget's disease the bone breaks down more quickly, and when it grows back, it is weaker than normal.
Osteoporoza występuje w przypadku, kiedy przyrost nowych kości jest niewystarczający do zastąpienia kości, która rozpada się w sposób naturalny.
EnglishIn severe renal impairment (creatinine clearance < 30 ml/ min), plasma clearance is approximately 5 times lower than in normal renal function.
W ciężkim zaburzeniu czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/ min) klirens osocza jest około 5 razy ez
EnglishThis results in elevated plasma concentrations of ramiprilat, which decrease more slowly than in subjects with normal renal function.
Wynika stąd podwyższenie stężenia ramiprylatu w osoczu, obniżające się wolniej niż u osób z prawidłową czynnością nerek.

Other dictionary words

English
  • than normal

Even more translations in the Thai-English dictionary by bab.la.