"than once" translation into Polish

EN

"than once" in Polish

See the example sentences for the use of "than once" in context.

Similar translations for "than once" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
once adverb
once conjunction
Polish
once

Context sentences for "than once" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFactor IX products rarely require to be administered more than once daily.
Produkty czynnika IX rzadko wymagają podawania częściej niż jeden raz dziennie.
EnglishDose increases must not be made more frequently than once every four weeks.
ob podana podskórnie jako pojedyncze wstrzyknięcie raz na dwa tygodnie.
EnglishThat is like saying that elections cannot be held more than once.
To tak, jakby stwierdzić, że nie można przeprowadzić wyborów więcej niż jeden raz.
EnglishIn these cases do not treat more frequently than once a fortnight.
W takich przypadkach nie należy stosować preparatu częściej niż raz na dwa tygodnie.
EnglishDose adjustments should not be made more frequently than once a month.
Korygowanie dawki nie powinno się odbywać częściej niż raz w miesiącu.
EnglishWhy should small business owners have to submit a report more than once?
Dlaczego właściciele małych przedsiębiorstw muszą składać sprawozdanie więcej niż jeden raz?
EnglishThe rubber stopper should never be pierced more than once.
W żadnym wypadku nie należy przekłuwać gumowej zatyczki więcej niż jednokrotnie.
EnglishDose increases must not be made more frequently than once every four weeks.
Nie należy zwiększać dawki częściej niż raz na cztery tygodnie.
EnglishI mean, if you're lucky enough you get to do it more than once, right?
Mam oczywiście na myśli, że przy odrobinie szczęścia wypełnia się je częściej niż raz, prawda?
EnglishThe rapporteur has suggested more than once that reciprocity would be in breach of WTO rules.
Sprawozdawca wielokrotnie zaznaczał, że zasada wzajemności byłaby sprzeczna z regułami WTO.
EnglishDose increases must not be made more frequently than once every four weeks.
Nie należy zwiększać dawki częściej niż raz na 4 tygodnie.
EnglishRussia has been known to use energy policy as a political tool more than once.
Rosja słynie z wielokrotnego wykorzystywania polityki energetycznej w charakterze narzędzia politycznego.
EnglishI am very familiar with the situation in the Caucasus, as I have been there more than once.
Dobrze znam sytuację na Kaukazie, ponieważ byłem tam wiele razy.
EnglishTwice daily treatment with 0.03 % tacrolimus ointment was more effective than once daily ed
ob takrolimus 0, 03 %, stosowanej raz i dwa razy na dobę (p < 0, 001 dla obu), w porównaniu do octanu
EnglishNo one may vote more than once or stand as a candidate in more than one EU country.
Żaden obywatel nie ma prawa głosowania lub kandydowania w wyborach w więcej niż jednym państwie członkowskim.
EnglishYou should NOT take Tadalafil Lilly more than once a day.
Nie należy przyjmować leku Tadalafil Lilly częściej niż raz na dobę.
EnglishDose changes will not be made more often than once a month.
Zmiany dawki będą przeprowadzane nie częściej niż raz w miesiącu.
EnglishHowever the cream should not be applied more than once a day.
Jednak nie należy stosować kremu częściej niż raz na dobę.
EnglishAs has already been mentioned today more than once, we need, in any event, to regain the confidence of the population.
W każdym razie musimy, jak już nie raz tu dziś wspominano, odzyskać zaufanie społeczeństwa.
EnglishAs we have already said more than once, the tragedy Pakistan has suffered requires European solidarity.
Jak już niejednokrotnie mówiliśmy, tragedia, której doświadczył Pakistan, wymaga europejskiej solidarności.

Other dictionary words

English
  • than once

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.