"than previously" translation into Polish

EN

"than previously" in Polish

See the example sentences for the use of "than previously" in context.

Similar translations for "than previously" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
previously adverb
previous adjective

Context sentences for "than previously" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHence, the period of temporarily high rates of inflation would be somewhat more protracted than previously expected.
W związku z tym okres przejściowo wysokiej inflacji może trwać nieco dłużej niż wcześniej przewidywano.
EnglishWe want a change of course, we want a Commission which pays more attention to social policy than was previously the case.
Chcemy zmiany kierunku, chcemy, żeby Komisja zwracała większą uwagę niż poprzednio na politykę społeczną.
EnglishUnder the new Presidency, there is perhaps a chance that it can act a little more independently than previously.
Za nowej prezydencji istnieje być może szansa, że będzie on mógł działać w sposób nieco bardziej niezależny niż dotychczas.
EnglishAnd we have found that the organic compounds coming from this moon are in fact more complex than we previously reported.
Odkryliśmy, że związki organiczne pochodzące z tego księżyca są o wiele bardziej złożone niż nam się wcześniej wydawało.
EnglishThe report also calls for more Member States to take part in the EU's military operations than has previously been the case.
W sprawozdaniu wzywa się również, by w operacjach wojskowych UE udział brała większa liczba państw członkowskich niż poprzednio.
EnglishThere is the path whereby one can control the fishing sector much more than was previously done without closing it down completely.
Istnieją możliwości kontrolowania sektora rybołówstwa w znacznie większym stopniu niż dotychczas, bez zamykania go całkowicie.
EnglishWe finally have a solid legal framework that will allow us to act much more than previously on reception conditions.
Wreszcie mamy trwałe ramy prawne, które pozwolą nam na podejmowanie dużo więcej działań niż poprzednio w zakresie warunków przyjęcia imigrantów.
EnglishIt is wrong that a diversity of views should be restricted or the functioning of the small groups should now be made more difficult than previously.
Niedobrze jest ograniczać różnorodność poglądów, gdyż jeszcze bardziej utrudniłoby to funkcjonowanie małych grup.
EnglishRenewable energy and long-term strategic planning: that is what we call for, and more rapidly than previously intended.
Energia odnawialna i długoterminowe planowanie strategiczne: właśnie o to apelujemy i liczymy też na szybsze działania niż było to wcześniej planowane.
EnglishIn the age of globalisation, the interwoven nature of our economies is far more extensive than we discussed previously in relation to energy.
W erze globalizacji powiązania między naszymi gospodarkami są znacznie ściślejsze niż te, które omawialiśmy wcześniej w związku z energią.
EnglishIt has provided an opportunity for far more in-depth dialogue than was previously available to them in the more formal follow-up that took place in plenary.
Zapewni możliwość pogłębienia dialogu, który wcześniej był możliwy w bardziej formalnej formie kontynuacji na posiedzeniu plenarnym.
EnglishWe are currently facing a situation where the effects of climate change and global warming are creeping up on us faster than we had previously imagined.
Stoimy obecnie w obliczu sytuacji, gdzie skutki zmian klimatu i globalnego ocieplenia nadciągają szybciej, niż się uprzednio spodziewaliśmy.
EnglishIn older children receiving a single dose of vaccine, a higher rate of local reactions has been observed than that previously described in infancy.
U starszych dzieci otrzymujących pojedynczą dawkę szczepionki obserwowano większą częstość reakcji miejscowych, niż wcześniej opisane u niemowląt.
EnglishThe needs of citizens, of individuals, will form the basis for future cooperation in this area in a way that is much more evident than it was previously.
Potrzeby obywateli, pojedynczych ludzi, stworzą podstawę przyszłej współpracy w tym zakresie w sposób o wiele bardziej widoczny niż poprzednio.
EnglishWe want you to retain your influence on OLAF, but you must exert your influence in the right place and provide OLAF with more support than was previously the case.
Chcemy żebyście zachowali swój wpływ na OLAF, ale musicie wywierać go we właściwym miejscu i zapewnić OLAF-owi więcej wsparcia niż dotychczas.
EnglishMore than 80 % of previously treated patients may be expected to experience adverse reactions; the most commonly reported reactions usually occur during the first week of therapy.
U ponad 80 % wcześniej leczonych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane; najczęściej występują jednak w pierwszym tygodniu terapii.
EnglishWhen combined to docetaxel, the clearance of carboplatin was about 50 % higher than values previously reported for carboplatin monotherapy.
Klirens karboplatyny był około 50 % większy po podawaniu w leczeniu skojarzonym z docetakselem w porównaniu z wartościami opisanymi uprzednio dla karboplatyny podawanej w monoterapii.
EnglishIts new layout and the new way of presenting statistical data have helped make this report clearer and more comprehensible than those previously tabled.
Nowy układ graficzny i nowy sposób przedstawienia danych statystycznych sprawiły, że sprawozdanie jest wyraźniejsze i bardziej wszechstronne niż dotychczasowe sprawozdania.
EnglishConfidence may also improve more quickly, the labour market deterioration may be less marked than previously expected and foreign demand may prove to be stronger than projected.
Możliwe jest też, że zaufanie i nastroje w gospodarce poprawią się szybciej, a sytuacja na rynku pracy nie pogorszy się tak bardzo, jak uprzednio zakładano.
EnglishIt is important to emphasise that the national experts in the Commission must be treated in a different way than was previously the case; in other words, they must be given equal rights.
Należy podkreślić, że krajowi eksperci w Komisji muszą być traktowani inaczej, niż miało to miejsce dawniej; innymi słowy, muszą mieć takie same prawa.

Other dictionary words

English
  • than previously

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.