"thank God" translation into Polish

EN

"thank God" in Polish

EN thank God
volume_up
{interjection}

thank God
I muszę powiedzieć, że Bogu dzięki.
No, Bogu dzięki, ja wiem.
Thank God we have the euro and the ECB in these turbulent times, but it is all the more embarrassing that we do not have this strong supervisory architecture.
Bogu dzięki, w tych burzliwych czasach mamy euro i EBC, ale tym bardziej żenujące jest to, że nie mamy równie silnej architektury nadzoru.
thank God (also: thank heaven)
This is a percentage which is unknown in our European countries, thank God.
Jest to odsetek nieznany w naszych europejskich krajach, dzięki Bogu.
And the umbrella campaign was "Thank God it's Monday."
Tytuł całościowej kampanii reklamowej brzmiał "Dzięki Bogu jest poniedziałek."
His dying words were 'Thank God, I have done my duty'.
Jego ostatnie słowa brzmiały: "Dzięki Bogu, spełniłem swój obowiązek”.

Similar translations for "thank God" in Polish

to thank verb
God noun
Polish
god- adjective
Polish

Context sentences for "thank God" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI thank God that I baptized none of you, save Crispus and Gaius;
Dziękuję Bogu, żem żadnego z was nie chrzcił, oprócz Kryspa i Gajusa;
EnglishI thank my God always concerning you, for the grace of God which was given you in Christ Jesus;
Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was dla łaski Bożej, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,
EnglishWe ought to get down on our knees and thank God for sending her to us.
Powinniśmy uklęknąć i dziękować Bogu, że ją tu przysłał.
EnglishI thank God, I speak with tongues more than you all:
Dziękuję Bogu mojemu, iż więcej, niż wy wszyscy, językami mówię.
EnglishWe thank God that today, we live in a Europe at peace.
Dziękujemy Bogu, że dzisiaj żyjemy w pokojowej Europie.
EnglishThank God I announced the locations and everything.
Zdążyłem ułożyć plan, miejsca i wszystko inne.
EnglishI thank God through Jesus Christ our Lord.
Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
EnglishI thank my God upon all my remembrance of you,
Dziękuję Bogu memu, ilekroć na was wspominam,
EnglishNow therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.
EnglishThank God, because, in my country alone, 285 animals have had to be destroyed, as a result of 26 cases of foot-and-mouth.
Dziękuję Bogu, ponieważ tylko w moim kraju trzeba było zniszczyć 285 zwierząt z powodu 26 przypadków pryszczycy.
EnglishFirst, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is proclaimed throughout the whole world.
Najprzód tedy dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po wszystkim świecie.
EnglishMy pleas fell on deaf ears, thank god.
Na szczęście całkowicie zignorował moje błagania.
EnglishAlmighty God, we thank thee for thy bounty.
Wszechmocny Boże, dziękujemy za twe dary.
EnglishThank you and may God's help be with us.
EnglishThe Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as the rest of men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.
Faryzeusz stanąwszy, tak się sam u siebie modlił: Dziękuję tobie, Boże
EnglishThank you, and God bless.
Dziękuję, niech Bóg was błogosławi.
EnglishWe thank God...
EnglishOh, thank God!
EnglishI wish the Council had been listening, for then it would have seen that - thank God!
Szkoda, że nie słuchała tego Rada! Jej członkowie mogliby zobaczyć, że całe szczęście wobec tych problemów wszystkie, czy też prawie wszystkie grupy parlamentarne mówią jednym głosem.
EnglishIncluding in Appendix I, which concerns species that are genuinely endangered, a species that still numbers - thank God - millions of living specimens would set a very dangerous precedent.
Wpisanie do wykazu załącznika I, obejmującego gatunki faktycznie zagrożone, gatunku, z którego - na szczęście - żyją miliony okazów będzie bardzo niebezpiecznym precedensem.