"that" translation into Polish

EN

"that" in Polish

EN

that {conjunction}

volume_up
that
And let me tell you right now, it's fine that we would all be very happy with speech.
I pozwolę sobie stwierdzić, że to dobrze, że cieszylibyśmy się ze słyszenia mowy.
You tell us that it is because the Council has decided, and the governments have decided.
Mówi nam pan, że to dlatego, że tak zadecydowała Rada, i że zadecydowały rządy.
I assume that the decision will be that both parties have violated applicable WTO rules.
Zakładam, że zadecyduje, że obie strony naruszyły odpowiednie rozporządzenia WTO.
that (also: for, in order to, so that, to)
That he may withdraw man [from his] purpose, And hide pride from man;
Aby człowieka odwiódł od złej sprawy jego, i pychę od męża aby odjął;
To reduce possible irritation, it is important that you follow the instructions below:
Aby zmniejszyć możliwe podrażnienia, jest bardzo ważne, aby przestrzegać poniższych instrukcji:
We are demanding that the industrialised countries fulfil their responsibility.
Żądamy, aby kraje uprzemysłowione wypełniły swój obowiązek.
I ask that everything possible be done to promote this package and that it can be seen to work.
Postuluję, by uczyniono wszystko, co możliwe, by propagować ten pakiet i by wprowadzić go w życie.
Finally, I recommend that everyone becomes more familiar with national legislations.
Wreszcie zalecam wszystkim, by lepiej zaznajomili się z ustawodawstwem krajowym.
It is not expected that pseudoephedrine sulphate impairs psychomotor performance.
Nie przypuszcza się, by siarczan pseudoefedryny zaburzał zdolności psychomotoryczne.
that
and that he was buried; and that he hath been raised on the third day according to the scriptures;
A był pogrzebiony, a zmartwychwstał dnia trzeciego według Pism.
I would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Pragnę powiedzieć, nie ma podstawy prawnej unijnej polityki sportowej.
Of course we are reminded that the great majority have taken citizenship.
Oczywiście przypomina się nam, znacząca ich większość przyjęła obywatelstwo.
that
volume_up
iżby {conj.} [obs.]
We sometimes had the feeling that the rights of this House were being nullified.
Czasami odnosiliśmy wrażenie, że prawa tej Izby były unieważniane.
Here we see that there is a report from both the Irish Parliaments.
Widzimy, że powstało sprawozdanie przygotowane przez obie izby parlamentu irlandzkiego.
I hope that this initiative will be welcomed by the majority of this House.
Mam nadzieję, że inicjatywę tę poprze większość tej Izby.

Context sentences for "that" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishSlovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podruž nica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
Slovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
EnglishFrance Nycomed France SAS 28 rue Pages FR-92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
France Nycomed France SAS 28 rue Pages FR- 92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
EnglishLatvija Wyeth-Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
Latvija Wyeth- Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishAdult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
EnglishLuxembourg/ Luxemburg SCS. Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
Luxembourg/ Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
EnglishHadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ-160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
Hadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ- 160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
EnglishEstrada de Alfragide, nº 67Alfrappark, Edificio, 2610-008 Amadora Portugal Tel:
Estrada de Alfragide, nº 67 Alfrapark, Edifício, 2610- 008 Amadora Portugal Tel:
EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishKnown hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.
Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishThe name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
W dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
EnglishBiogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark
Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania
EnglishVelmetia 50 mg/ 850 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Velmetia 50 mg/ 850 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek