"the best solutions" translation into Polish

EN

"the best solutions" in Polish

See the example sentences for the use of "the best solutions" in context.

Similar translations for "the best solutions" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
solutions noun
solution noun

Context sentences for "the best solutions" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOperators must be supplied with accurate data so that they can implement the best solutions.
Operatorzy muszą mieć dostęp do dokładnych danych, by mogli stosować jak najlepsze rozwiązania.
EnglishI think that democratic debate is the best way to find the best solutions for Europe.
Moim zdaniem demokratyczna debata jest najlepszym sposobem wypracowania optymalnych rozwiązań dla Europy.
EnglishDiplomacy must therefore be used to find the best solutions for this unavoidable proximity.
Należy dlatego wykorzystać dyplomację do znalezienia najlepszych rozwiązań dla tej nieuniknionej bliskości.
EnglishBrainwave technology can understand us, anticipate our emotions and find the best solutions for our needs.
Technologia odczytująca fale mózgowe może nas zrozumieć, przewidywać nasze emocje i znaleźć najlepszą odpowiedź na nasze potrzeby.
EnglishOn this occasion, too, we worked together to find the best solutions when creating the budgets of European institutions.
Także obecnie, gdy tworzyliśmy budżety instytucji europejskich, pracowaliśmy razem nad znalezieniem najlepszych rozwiązań.
EnglishMy last point is also clear: European thinking is about meeting each other half way and seeking out the best solutions.
Także moja ostatnia uwaga jest jasna: myślenie europejskie polega na spotkaniu się w połowie drogi i na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
EnglishIf we share our experience, choose the best solutions and combine them, we can be certain of great progress.
Ona polega na tym, że dzielimy się doświadczeniami, bierzemy najlepsze rozwiązania, dodajemy je do siebie i dzięki temu możemy liczyć na wielki postęp.
EnglishThey compete with each other, but they must also cooperate if they are to make use of the best solutions in their designs and technologies.
Konkurują ze sobą, ale muszą też współpracować, by w swoich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych stosować najlepsze rozwiązania.
EnglishIn any event it is important - essential even - to have flexibility and the permanent ability to adapt the model to the best solutions.
W każdym razie ważne jest - a nawet konieczne - aby dysponować elastycznością i stałą zdolnością dostosowania tego modelu do najlepszych rozwiązań.
EnglishI would like to assure you that the Commission takes these issues very seriously and is determined to find the best solutions for the way forward.
Chciałbym zapewnić państwa, że Komisja traktuje te kwestie bardzo poważnie i jest zdecydowana znaleźć najlepsze rozwiązanie na przyszłość.
EnglishI must firstly stress that this report, like all other reports, is an open report: open to seeking and finding the best solutions.
Po pierwsze pragnę podkreślić, że sprawozdanie, podobnie jak wszystkie inne, jest sprawozdaniem otwartym: otwartym na poszukiwanie i odnajdowanie najlepszych rozwiązań.
EnglishMr President, our duty is to look for the best solutions to cope with the crisis, to which end the learning process is of great value.
Panie Przewodniczący! Naszym obowiązkiem jest poszukiwanie najlepszych sposobów radzenia sobie z kryzysem, a w związku z tym wyciąganie wniosków ma bardzo ważne znaczenie.
EnglishI am delighted that the Committee on Fisheries has found the best solutions to meet the particular needs of the fishing sector in the outermost regions.
Cieszę się, że Komisja Rybołówstwa znalazła najlepsze rozwiązania, aby zaspokoić szczególne potrzeby sektora rybackiego w regionach najbardziej oddalonych.
EnglishThis is not the time to go into technical detail, but it is the time to call for the best solutions for implementing the directive to be studied for the future.
To nie jest pora na techniczne szczegóły, lecz czas zaapelować o przeanalizowanie na przyszłość najlepszych rozwiązań dotyczących wdrażania dyrektywy.
EnglishMember States must borrow the best solutions from each other as soon as possible to provide manufacturers and consumers with legal, economic and other incentives.
Państwa członkowskie muszą od siebie wzajemnie jak najszybciej pożyczyć najlepsze rozwiązania, aby zapewnić producentom i konsumentom zachęty prawne, gospodarcze i inne.
EnglishAnyone who believes that the very best solutions for growth are not here must also admit that they do not know of any country that fails to grow if its public accounts are in order.
Wszyscy, którzy twierdzą, że nie zawiera on najlepszych przepisów na wzrost, muszą zarazem przyznać, iż nie słyszeli o żadnym kraju, który nie rósłby, mając uporządkowany budżet.

Other dictionary words

English
  • the best solutions

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Norwegian-English dictionary.