"the best thing to do" translation into Polish

EN

"the best thing to do" in Polish

See the example sentences for the use of "the best thing to do" in context.

Similar translations for "the best thing to do" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
thing noun
to preposition
Polish
to conjunction
do noun
Polish
to do verb

Context sentences for "the best thing to do" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's plenty of room for moral passion once we've got the facts and can figure out the best thing to do.
Jest wiele miejsca na pasję moralną, jak już zbierzemy fakty i możemy wymyślić najlepszą rzecz jaką możemy zrobić.
EnglishThe best thing to do is to get as big as I can get."
Kiedy przystanęła, pomyślała, "Zauważyli mnie.
EnglishThe best thing to do with this crowd is walk away.
Najlepsze dla tej widowni będzie odejście.
EnglishI do, however, agree that 70 years is better than 95, although I do nevertheless think that the best thing to do would be to reject the entire proposal.
Zgadzam się jednak, iż 70 lat to lepiej niż 95, jakkolwiek uważam, mimo wszystko, że najlepiej byłoby odrzucić cały projekt.
EnglishThe best thing to do would be to extend the existing regulation rather than creating a new one that will just compound all of these problems.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie obowiązywania obecnego rozporządzenia zamiast tworzenia nowego, które tylko pogłębi wszystkie te problemy.
EnglishThe best thing to do is to eliminate and then gradually introduce the ban, as the Commission proposed; if I am not mistaken, I think that those were the exact words.
Najlepszym wyjściem byłoby wyeliminowanie, a następnie stopniowe wprowadzanie zakazu, zgodnie z propozycją Komisji; jeśli dobrze rozumiem, tak właśnie zostało to powiedziane.
EnglishIt is very easy to draw the conclusion that since the money is being spent incorrectly, and we still have doubts in this area, then the best thing to do is to reduce spending on that area of policy.
Bardzo łatwo jest wyciągnąć wnioski, że skoro pieniądze są źle wydane, a co do tego mamy jeszcze wątpliwości, to w takim razie najlepiej będzie częściowo tę politykę zredukować.
EnglishHowever, the very best thing to do is to keep these market-based instruments free of other considerations if they are really to be effective in the battle to save the environment, climate and nature.
Jednakże najlepszą rzeczą jest nie rozpatrywać tych instrumentów rynkowych z innych punktów widzenia, jeśli mają być one skuteczne w walce o uratowanie środowiska, klimatu i przyrody.

Other dictionary words

English
  • the best thing to do

Translations into more languages in the bab.la Danish-English dictionary.