"the best way" translation into Polish

EN

"the best way" in Polish

See the example sentences for the use of "the best way" in context.

Similar translations for "the best way" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
way noun

Context sentences for "the best way" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think this is the best way to show our respect for the victims of the massacre.
Uważam, że to najlepszy sposób na okazanie naszego szacunku dla ofiar masakry.
EnglishThe best way to increase competitiveness is to allow fish stocks to recover.
Najlepszym sposobem na zwiększenie konkurencji jest odnowienie zasobów rybnych.
EnglishThat, in fact, is the best way of optimising the production of native species.
Jest to rzeczywiście najlepszy sposób zoptymalizowania produkcji gatunków rodzimych.
EnglishThat is the best way to ensure that we have a well-functioning Internal Market.
Jest to najlepszy sposób na zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
EnglishSometimes the best way to test a hypothesis is to consider its most extreme implication.
Przetestujmy ich poglądy naukowo. ~~~ Poszukajmy konektomu w zamrożonym mózgu.
EnglishVaccination is the best way to protect against diseases caused by these bacteria.
Szczepienie jest najlepszym sposobem zapobiegania chorobom wywoływanym przez te bakterie.
EnglishAs you know, there is not always expert agreement on the best way to obtain that response.
Jak Pan wie, eksperci nie zawsze są zgodni, co do najlepszego sposobu reagowania.
EnglishThe very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
Nic lepiej nie chroni gleby niż racjonalna gospodarka rolna, rolnictwo.
EnglishThe best way of doing that is not always by contributing non-repayable money.
Nie zawsze najlepszym sposobem uczynienia tego jest przekazywanie bezzwrotnych pieniędzy.
EnglishThis is the best way to share with a big group if your doc is Private.
Jest to najlepszy sposób na udostępnienie dużej grupie dokumentu prywatnego.
EnglishThe best way to see how they are organised would be to examine the KGB archives.
Najlepszym sposobem zbadana, jak organizuje się takie prowokacje byłoby zbadanie archiwów KGB.
EnglishThis has to be the best way Europe can assist the Russia of the future.
To z pewnością najlepszy sposób, w jaki Europa może pomóc przyszłej Rosji.
EnglishThis is the best way to defend its security and promote its values.
To najlepsza droga do ochrony swojego bezpieczeństwa i promowania swoich wartości.
EnglishThe best way to combat a crisis, however, is through policies of growth.
Najlepszym sposobem walki z kryzysem jest jednak prowadzenie polityki na rzecz wzrostu.
EnglishA financial activities tax appears the best way to deal with the issue in the EU.
Najlepszym sposobem załatwienia tej sprawy w UE wydaje się podatek od działalności finansowej.
EnglishWe do not think this is the best way to combat the rise of these sectarian attitudes.
Uważamy, że nie jest to najlepszy sposób walki z rozwijającymi się postawami sekciarskimi.
EnglishThis, I believe, is the best way to influence our partners positively.
Uważam, że jest to najlepszy sposób wywarcia pozytywnego wpływu na naszych partnerów.
EnglishThe best way to ensure it is to finance the public education programmes.
Najlepszym sposobem osiągnięcia celu jest finansowanie programów szkolnictwa publicznego.
EnglishAnd so virtual worlds are the best way for us to essentially organize and experience information.
Wirtualne słowa są najlepszym sposobem organizowania i doświadczania informacji.
EnglishThe best way of addressing the poor stock status is to implement the ICCAT recovery plan.
Najlepiej rozwiązać problem słabych zasobów wdrażając plan odnowy ICCAT.

Other dictionary words

English
  • the best way

In the Romanian-English dictionary you will find more translations.