"the best way forward" translation into Polish

EN

"the best way forward" in Polish

See the example sentences for the use of "the best way forward" in context.

Similar translations for "the best way forward" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
way noun
forward noun
forward adjective
forward adverb
forward verb
Polish
to forward verb

Context sentences for "the best way forward" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission is currently consulting on the best way forward.
Komisja prowadzi obecnie konsultacje dotyczące poszukiwania najlepszych rozwiązań.
EnglishI know that they are thinking about the best way forward.
Wiem, że poszukują możliwie najlepszej drogi naprzód.
EnglishA negotiated settlement is clearly the best solution and the best way forward - maybe 1992 plus.
Wynegocjowane porozumienie jest oczywiście najlepszym wyjściem i najlepszą drogą naprzód - w stosunku do 1992 roku.
EnglishThis would not appear to be the best way forward.
Nie wydaje się to najlepszą drogą postępowania.
EnglishSpecialisation and a balanced relationship with the producer are also the best way forward for the customer.
Specjalizacja i wyważone stosunki z producentem są też najlepszym sposobem na wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta.
EnglishClearly, we believe that the best way forward is to work together in a rules-based multilateral format.
Niewątpliwie wierzymy, że najlepszym sposobem na przyszłość jest wspólna praca w formacie wielostronnym, opartym na zasadach.
EnglishFrom the start, I have made it clear that this Treaty or Constitution is not the best way forward for Europe at this time.
Od początku wyrażałem pogląd, że ani ten Traktat, ani konstytucja nie wytyczają najlepszego kierunku dla dzisiejszej Europy.
EnglishIts action also enabled us to chart the best way forward to achieve our primary objectives: stability and the relaunch of job-creating growth.
Jej działania pozwoliły nam również wytyczyć najlepszą drogę osiągnięcia naszych podstawowych celów: stabilności oraz powrotu na ścieżkę wzrostu pozwalającego tworzyć miejsca pracy.
EnglishI think a referendum is the best way forward because it is the most direct form of democracy and it would bring Europe closer to its citizens and their freedom of choice.
Uważam, że najlepszym wyjściem jest referendum, ponieważ stanowi najbardziej bezpośrednią formę demokracji i zbliży Europę do swoich obywateli, dając im wolność wyboru.
EnglishI personally believe that an equitable full and final settlement based on partition and the 'land for peace' principles we see in the Middle East would be the best way forward.
Osobiście uważam, że najlepszym wyjściem byłoby sprawiedliwe, pełne i ostateczne rozwiązanie oparte na podziale oraz znanej z Bliskiego Wschodu zasadzie "ziemia za pokój”.
EnglishSuch consultations involved Member States, scientists and the regional advisory councils, who are studying our proposal as well and who are seeking to advise us on the best way forward.
W konsultacjach takich uczestniczyły państwa członkowskie, naukowcy i regionalne komitety doradcze, które analizują nasz projekt i starają się pomagać nam w wyborze najlepszej drogi.

Other dictionary words

English
  • the best way forward

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.