"the best way possible" translation into Polish

EN

"the best way possible" in Polish

See the example sentences for the use of "the best way possible" in context.

Similar translations for "the best way possible" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
way noun
possible adjective

Context sentences for "the best way possible" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think we would all like to begin in the best way possible.
Sądzę, że wszyscy chcielibyśmy zacząć w najlepszy możliwy sposób.
EnglishWe really must use these days in the best way possible.
Naprawdę musimy wykorzystać ten czas w jak najlepszy sposób.
EnglishHowever, I think that it is a good compromise that balances our goals and priorities in the best way possible.
Sądzę jednak, że jest to dobry kompromis, który w najlepszy możliwy sposób równoważy nasze cele i priorytety.
EnglishHowever, as parliamentarians, we are also obliged to conduct our legislative work in the best way possible.
Jako parlamentarzyści jesteśmy jednak również zobowiązani do prowadzenia prac legislacyjnych w najlepszy możliwy sposób.
EnglishIt is by organising legal immigration in the best way possible that we shall be able to put an end to illegal immigration.
Poprzez jak najlepsze zorganizowanie imigracji legalnej, zdołamy położyć kres zjawisku imigracji nielegalnej.
EnglishI am certain that our aid will be spent in the best way possible and will help overcome the consequences of the flooding in Ireland.
Jestem pewien, że nasza pomoc zostanie spożytkowana w najlepszy możliwy sposób i pomoże w usuwaniu skutków powodzi w Irlandii.
EnglishIt is therefore also necessary for us, as a political system, to consider how we can use the existing resources in the best way possible.
Dlatego też ważne jest dla nas, jako systemu politycznego, abyśmy rozważyli, jak możliwie najlepiej wykorzystać istniejące zasoby.
EnglishOn the contrary - it is a process that I am very keen on, and I am keen that it should happen in the best way possible.
Wręcz przeciwnie; to proces, którym jestem bardzo zainteresowany, i jestem zainteresowany tym, aby został przeprowadzony w możliwie jak najlepszy sposób.
EnglishWith the aim of covering specific territorial needs, it is advisable to coordinate regional, national and EU funding opportunities in the best way possible.
Z myślą o spełnieniu specyficznych potrzeb terytorialnych należy w jak najlepszy sposób koordynować regionalne, krajowe i unijne możliwości finansowania.
EnglishThe waste must be dealt with in the absolutely best way possible and the EU directive must be structured so that it genuinely meets these objectives.
Bezwzględnie musimy postępować z odpadami w jak najlepszy sposób, a dyrektywa UE musi być tak skonstruowana, żeby rzeczywiście pozwoliła osiągnąć wspomniane cele.
EnglishPublic authorities make the operating framework as favourable as possible and business and industry devises concepts to meet market demand in the best way possible.
Władze publiczne starają się sprawić, by ramy działania były jak najbardziej korzystne dla biznesu i przemysłu, aby jak najskuteczniej zaspokoić popyt na rynku.
EnglishThis will allow us to come up with specific answers for the public and allow us to apply the 'polluter pays' principle as an option from 2012 in the best way possible.
Pomoże nam to zaproponować konkretne odpowiedzi dla opinii publicznej i pozwoli stosować zasadę "zanieczyszczający płaci” na zasadzie opcjonalności od 2012 roku w najlepszy możliwy sposób.
EnglishHistorians say the Roma came to Europe between the 5th and 9th centuries AD, and many European nations have been looking since then for a way to coexist with the Roma in the best way possible.
Historycy mówią, że Romowie przybyli do Europy pomiędzy V a IX wiekiem i do dzisiejszego dnia wiele europejskich narodów stara się znaleźć najlepszy sposób koegzystencji z Romami.

Other dictionary words

English
  • the best way possible

Even more translations in the English-German dictionary by bab.la.