"the best ways" translation into Polish

EN

"the best ways" in Polish

See the example sentences for the use of "the best ways" in context.

Similar translations for "the best ways" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
ways noun
way noun

Context sentences for "the best ways" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose are also the best ways to combat poverty and exclusion.
To są również najlepsze sposoby walki z biedą i wykluczeniem.
EnglishAnd one of the best ways to study something without contaminating it is to have an intermediary.
Jednym z najlepszych rozwiązań jest tu użycie pośrednika.
EnglishThat is one of the best ways to combat illegal immigration.
To jeden z najlepszych sposobów walki z nielegalną imigracją.
EnglishWe know that one of the best ways to help them out of poverty is to help the entrepreneurs in poorer countries.
Wiemy, że jednym z najlepszych sposobów, w jaki możemy im w tym pomóc, jest wspieranie przedsiębiorców w biedniejszych krajach.
EnglishThe project is also investigating the best ways to provide feedback to farmers, consumers and other stakeholders.
W ramach projektu sprawdzane są również najlepsze sposoby zapewnienia rolnikom, konsumentom oraz pozostałym zainteresowanym stronom informacji zwrotnych.
EnglishThey do vary between the countries, but we need to give each other examples and to monitor the best ways that could be used thereafter.
Są one w różnych krajach różne, ale musimy dawać sobie wzajemnie przykład i monitorować najlepsze metody, które później będzie można wykorzystać.
EnglishI think that all these reforms are one of the best ways of investing in Tunisia's future and helping it establish a stable democracy.
Uważam te wszystkie reformy za jeden z najlepszych sposobów inwestowania w przyszłość Tunezji i udzielenia jej pomocy w ustanowieniu stabilnej demokracji.
EnglishComplying with the rules and adopting a coherent approach are the best ways to protect the interests of the fishing industry in the long term.
Zgodność z przepisami oraz przyjęcie spójnego stanowiska to najlepsze sposoby ochrony interesów sektora gospodarki rybnej w perspektywie długoterminowej.
EnglishRenewable energy is one of the best ways of protecting consumers and industry from the dual effects of increased energy imports and rising fuel costs.
Energia odnawialna stanowi jeden z najlepszych sposobów ochrony konsumentów i przemysłu przed dwojakimi skutkami importu energii i rosnących kosztów paliw.
EnglishThere is a need for rigorous study of their impact, and also of the best ways to make the forest more resistant to this group of biotic and abiotic threats.
Potrzebna jest wnikliwa analiza ich skutków, jak również najlepszych sposobów zwiększenia odporności lasów na tę grupę biotycznych i abiotycznych zagrożeń.
EnglishThe third idea I want to share with you is that music, paradoxically, I think even more than words, is one of the very best ways we have of showing who we really are.
Trzecia idea, którą chcę się z wami podzielić głosi, że muzyka paradoksalnie chyba jeszcze bardziej niż słowa, służy nam jako najlepszy sposób pokazywania, kim naprawdę jesteśmy.
EnglishSurely one of the best ways of stimulating our economies, particularly in this time of crisis, is to make sure that we really live the word when we talk about open trade.
Z pewnością jednym z najlepszych sposobów na ożywienie naszych gospodarek, zwłaszcza w panującym kryzysie, jest dopilnowanie, by naprawdę wcielać słowa w czyn w kwestii wolnego handlu.
EnglishThat is one of the best ways in which they could become members of the European Union, and, if they choose to take that way, it means that our debate this evening has not been futile.
Jest to jeden z najlepszych sposobów, aby Ukraina została członkiem Unii Europejskiej, a jeśli wybierze tę drogę, będzie to oznaczać, że nasza dzisiejsza debata nie była daremna.
EnglishOne of the best ways of combating illegal immigration and undeclared work is to develop balanced legal immigration channels which meet the needs of the labour markets in our countries.
Jednym z najlepszych sposobów walki z nielegalną imigracją i pracą nierejestrowaną jest otwieranie zrównoważonych dróg legalnej imigracji, odpowiadających potrzebom naszych rynków pracy.

Other dictionary words

English
  • the best ways

Have a look at the Russian-English dictionary by bab.la.