"the biggest" translation into Polish

EN

"the biggest" in Polish

EN the biggest
volume_up
{superlative}

the biggest (also: greatest, biggest, largest, uttermost)
There is no doubt that the biggest problem lies within the Member States.
Niewątpliwie największy problem leży w państwach członkowskich.
Ireland has the biggest coastal area in the European Community.
Wśród państw Wspólnoty Europejskiej Irlandia posiada największy obszar nabrzeży.
You see the Netherlands is kind of the biggest of the small group.
Widzicie, Holandia ma największy odsetek z tej mniejszej grupy.

Similar translations for "the biggest" in Polish

the article
the conjunction
Polish
biggest adjective
big adjective

Context sentences for "the biggest" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishClimate change is one of the biggest challenges facing mankind in the coming years.
Zmiana klimatu to jedno z największych wyzwań ludzkości w nadchodzących latach.
EnglishThe first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
Pierwszy to fakt, iż największe problemy nadal leżą po stronie państw członkowskich.
EnglishThe EU is the most significant global exporter and the second biggest importer.
UE jest najważniejszym na świecie eksporterem oraz drugim co do wielkości importerem.
EnglishThe integration of the western Balkans is, without doubt, the biggest challenge.
Integracja Bałkanów Zachodnich stanowi bez wątpienia największe wyzwanie.
EnglishWe introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
Wprowadziliśmy zakaz palenia na największym stadionie, który mieści 82 500 osób.
EnglishEurope must take a stance on one of the biggest disasters of the century.
Europa musi zająć stanowisko w sprawie jednej z największych katastrof stulecia.
EnglishI would like to say something about our biggest problems, Romania and Bulgaria.
Chciałabym powiedzieć nieco o naszym największym problemie, czyli o Rumunii i Bułgarii.
English. - (NL) The two biggest groups far prefer a two-party system.
na piśmie. - (NL) Dwie największe grupy o wiele bardziej wolą system dwupartyjny.
EnglishWadah Khanfar: Actually, this may be the biggest story that we have ever covered.
Wadah Khanfar: Właściwie to chyba największa sprawa, jaką kiedykolwiek relacjonowaliśmy.
EnglishFor the British fishing fleet, the biggest problem is membership of the EU.
Dla brytyjskiej floty rybackiej największym problemem jest członkostwo w UE.
EnglishAs Mrs Ries has said, the biggest problem is also that we are falling behind.
Jak powiedziała pani poseł Ries, największym problemem jest to, że pozostajemy w tyle.
EnglishSome of the biggest problems and complaints we get are about our own Member States.
Niektóre z naszych największych problemów i skarg dotyczą naszych państw członkowskich.
EnglishCannery Row, at the time, had the biggest industrial canning operation on the west coast.
W tym czasie znajdowała się tam największa fabryka konserw na zachodnim wybrzeżu.
EnglishIn 2010, agricultural produce generated the biggest gains on the stock exchanges.
W roku 2010 największe korzyści na giełdach przyniosła produkcja rolna.
EnglishThe biggest support for the CCCTB comes from businesses; we have clear evidence of this.
Największe wsparcie dla CCCTB pochodzi od przedsiębiorstw, mamy na to jasne dowody.
EnglishThis is the Great Reconvergence, and it's the biggest story of your lifetime.
To jest Wielki Odwrót i to będzie największym wydarzeniem waszego życia.
EnglishOf the biggest countries only Italy has reduced its production significantly.
Z największych krajów tylko Włochy obniżyły produkcję w znaczący sposób.
English. - (LT) The European Union is the world's biggest donor of development aid.
na piśmie - (LT) Unia Europejska jest największym dawcą pomocy rozwojowej na świecie.
EnglishThe biggest mistake would be for it to develop in a way that is detrimental to its peoples.
Najpoważniejszym błędem byłoby tu postępowanie w sposób szkodliwy dla obywateli.