"the biggest challenge" translation into Polish

EN

"the biggest challenge" in Polish

See the example sentences for the use of "the biggest challenge" in context.

Similar translations for "the biggest challenge" in Polish

the article
the conjunction
Polish
biggest adjective
big adjective
challenge noun
to challenge verb

Context sentences for "the biggest challenge" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe integration of the western Balkans is, without doubt, the biggest challenge.
Integracja Bałkanów Zachodnich stanowi bez wątpienia największe wyzwanie.
EnglishThe biggest challenge the EU is currently facing is the dramatic rise in unemployment.
Największym wyzwaniem, z jakim UE ma obecnie do czynienia jest dramatyczny wzrost bezrobocia.
EnglishThe biggest challenge remains implementing these noble goals in our current relationships.
Największym wyzwaniem pozostaje realizacja tych szlachetnych celów.
EnglishMy biggest challenge is your blocks to accept these victims as our own.
Moim największym wyzwaniem jest przełamać wasze blokady przed uznaniem tych ofiar za jedne z was.
EnglishWe are weeks away from the Copenhagen Summit, the biggest challenge of all.
Już tylko tygodnie dzielą nas od szczytu w Kopenhadze, który jest największym wyzwaniem ze wszystkich.
EnglishBecause in reality, our biggest challenge are the solid organs.
W rzeczywistości, naszym największym wyzwaniem, są organy.
English(RO) Mr President, climate change is certainly the biggest challenge facing mankind nowadays.
(RO) Panie Przewodniczący! Zmiana klimatu jest z pewnością największym wyzwaniem, przed którym obecnie stoi ludzkość.
EnglishThe biggest challenge, however, may prove to be the scepticism of Croatian society towards accession to the EU.
Największym wyzwaniem jednak może okazać się sceptycyzm społeczeństwa chorwackiego odnośnie przystąpienia do Unii.
EnglishLet me focus my final comments on what is probably our biggest challenge today: child participation.
W moich uwagach końcowych pragnę skoncentrować się na największym wyzwaniu, przed którym dzisiaj stajemy -- na uczestnictwie dzieci.
EnglishThis decision proves the responsibility of our Parliament in the biggest challenge currently confronting Europe.
Decyzja ta dowodzi odpowiedzialności naszego Parlamentu względem największego wyzwania, z którym obecnie mierzy się Europa.
EnglishMy biggest challenge is society.
Moim największym wyzwaniem jest społeczeństwo.
EnglishAs Mrs Merkel and other leading politicians in the European Union have repeatedly said, this is the biggest challenge of all.
Te przygotowania, jak wielokrotnie podkreślała pani Merkel oraz inni czołowi politycy Unii Europejskiej, są największym wyzwaniem.
EnglishThat's my biggest challenge.
EnglishThe biggest challenge, however, could be that of explaining the benefits of EU membership to a somewhat sceptical population.
Największym jednak wyzwaniem może się okazać wyjaśnienie korzyści płynących z unijnego członkostwa dość sceptycznie nastawionej ludności.
EnglishPM: So what is the biggest challenge working, mother and daughter, in such dangerous and sometimes scary situations?
PM: Jakie jest największe wyzwanie, jakie stoi przed paniami, matką i córką, kiedy pracują panie w takich niebezpiecznych i czasem przerażających warunkach?
EnglishLast but not least, I think that the biggest challenge for all media is to secure for themselves a presence online, a digital presence on the Internet.
Na koniec, uważam, że największym wyzwaniem dla wszystkich mediów jest zapewnienie im obecności w środowisku online, obecności cyfrowej w Internecie.
EnglishMr President, everyone agrees that climate change is the biggest challenge facing humanity: that is the constant claim of the political elite, and it is a lie.
Panie przewodniczący! Wszyscy zgadzają się, że zmiany klimatyczne stanowią największe wyzwanie stojące przed ludzkością - tak stale twierdzi elita polityczna - ale to kłamstwo.
EnglishIt is very clear that the cost, and indeed the availability, of credit remains the single biggest challenge facing the SME sector in Europe, and indeed in my own country of Ireland.
To oczywiste, że największym wyzwaniem, z jakim borykają się MŚP w Europie, pozostają koszty i faktyczna dostępność kredytu - i jest tak również w moim kraju ojczystym, czyli w Irlandii.
English(NL) Mr President, ladies and gentlemen, in my view the biggest challenge facing the European Union at the moment is the total lack of democratic participation in the decision making process.
(NL) Panie przewodniczący, panie i panowie! Według mnie największym wyzwaniem stojącym obecnie przed Unią Europejską jest zupełny brak uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji.

Other dictionary words

English
  • the biggest challenge

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Thai dictionary.