"the bile" translation into Polish

EN

"the bile" in Polish

See the example sentences for the use of "the bile" in context.

Similar translations for "the bile" in Polish

the article
the conjunction
Polish
bile noun
Polish

Context sentences for "the bile" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEffects of other medicinal products on nicotinic acid Bile acid sequestrants:
Wpływ innych produktów leczniczych na kwas nikotynowy Środki wiążące kwasy żółciowe:
EnglishMetabolites are then excreted in the bile as either free or glucuronidated metabolites.
Metabolity są następnie wydalane z żółcią w postaci wolnej lub metabolitów glukuronowych.
Englishyellow skin or eyes (jaundice) caused by high levels of bile pigments (hyperbilirubinaemia)
zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka) spowodowana wysokimi stężeniami barwników żółci
EnglishIn vitro, bosentan inhibits the bile salt export pump in hepatocyte cultures.
W warunkach in vitro, bozentan hamuje wydzielanie soli kwasów żółciowych w hodowlach hepatocytów.
EnglishDuring normal digestion, bile acids are secreted into the intestine.
Podczas prawidłowego trawienia kwasy żółciowe wydzielane są w jelitach.
EnglishThis prevents your body from recycling the bile acids from your intestines in the usual way.
W ten sposób zapobiega wchłanianiu zwrotnemu kwasów żółciowych z jelit.
Englishincreased bile pigment in the blood (hyperbilirubinaemia); enlarged liver
ostra niewydolność nerek; zwiększenie stężenia mocznika we krwi
Englishpain in the tummy (abdomen) caused by pancreatitis, inflammation of the gall bladder and/ or bile
ból brzucha spowodowany zapaleniem trzustki, stan zapalny pęcherzyka żółciowego i (lub) dróg
EnglishThis metabolite is mainly excreted unchanged via the bile.
Metabolit ten wydalany jest głównie w postaci nie zmienionej, z żółcią.
EnglishRepaglinide and its metabolites are excreted primarily via the bile.
Repaglinid i jego metabolity wydzielane są głównie z żółcią.
EnglishPharmacotherapeutic group: bile acid sequestrants, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: sekwestranty kwasów żółciowych, kod ATC:
EnglishIn pigs, bile and urine contain only traces of the parent compound.
Meloksykam metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnej kwasowej i do kilku metabolitów polarnych.
EnglishPritor must not be used in people who have severe liver problems or bile problems.
Preparatu Pritor nie należy stosować u osób z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby lub przewodu żółciowego.
EnglishElimination is principally in the bile and gastrointestinal tract.
Jest wydalany głównie z żółcią oraz przez przewód pokarmowy.
EnglishPatients with an impaired renal function have an increased excretion of ceftriaxone into the bile.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek występuje zwiększone wydzielanie ceftriaksonu do żółci.
EnglishMicardis must not be used in people who have severe liver problems or bile problems.
Preparatu Micardis nie należy stosować u osób z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby lub przewodu żółciowego.
EnglishThe principle route of excretion in dogs is via the bile (> 80 %) with the remainder via the urine.
Preparat wydalany jest z organizmu psów głównie z żółcią (> 80 %) i w niewielkim stopniu z moczem.
EnglishTwo major metabolites of temoporfin are eliminated into the bile.
Do żółci wydalane są dwa główne metabolity temoporfinu.
EnglishKinzalmono must not be used in people who have severe liver problems or bile problems.
Preparatu Kinzalmono nie należy stosować u osób z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby lub przewodu żółciowego.
Englishincreased bile pigment in the blood (hyperbilirubinaemia)
zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (hiperbilirubinemia)

Other dictionary words

English
  • the bile

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.