"the black economy" translation into Polish

EN

"the black economy" in Polish

See the example sentences for the use of "the black economy" in context.

Similar translations for "the black economy" in Polish

the article
the conjunction
Polish
black noun
black adjective
Black adjective
to black verb
economy noun

Context sentences for "the black economy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is about making sure that jobs do not disappear into the black economy.
Ma na celu zagwarantowanie, że miejsca pracy nie znikną w mroku czarnego rynku.
EnglishSomething else I think is lacking in this report is measuring the black economy.
Czymś innym, czego brakuje w tym sprawozdaniu, jest pomiar szarej strefy.
EnglishIn other words, it is about more jobs, but it is also about tackling the black economy.
Innymi słowy, idzie o więcej miejsc pracy, lecz także o rozwiązanie problemu szarej strefy.
EnglishIt is on the right track, since the most important thing is to regularise the black economy and take steps to combat crime.
Jest ona na właściwej ścieżce, ponieważ najważniejsze jest uregulowanie szarej strefy i podjęcie kroków celu zwalczania przestępczości.
EnglishHowever, we would like to stress that we do not consider reduced rates of value added tax to be a solution to the problem of a 'black' economy.
Chcielibyśmy jednakże podkreślić, że nie uważamy obniżonych stawek podatku VAT za rozwiązanie problemu "czarnego rynku”.
EnglishWork carried out at home and in the black economy will continue to be performed, especially by women, without any pay gap as they do not even receive a salary for this work.
Zwłaszcza kobiety nadal będą pracować w domu i w szarej strefie, bez różnic w wynagrodzeniu, ponieważ nawet nie otrzymują za to pieniędzy.
EnglishWider application of a reduced VAT rate will not only foster economic recovery, but will also contribute to the creation of new jobs and reduce the black economy.
Szersze zastosowanie obniżonych stawek VAT nie tylko ułatwi naprawę gospodarczą, lecz także przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszy szarą strefę.
EnglishIn particular, in difficult economic times, the black economy starts to grow which, of course, results in many people risking their lives in the search for the land of plenty.
Zwłaszcza w czasach trudnych gospodarczo zaczyna się rozwijać czarny rynek, co oczywiście powoduje, że wielu ludzi ryzykuje życiem poszukując ziemi obfitości.
EnglishWe need to avoid two things in particular: one is over-rigid labour markets which paralyse opportunity, promote unemployment and simply encourage the black economy.
Musimy unikać zwłaszcza dwóch rzeczy: jedną są nadmiernie sztywne rynki pracy, które paraliżują szanse, propagują bezrobocie i po prostu zachęcają do działania na czarnym rynku.

Other dictionary words

English
  • the black economy

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Italian dictionary.