"the bloodstream" translation into Polish

EN

"the bloodstream" in Polish

See the example sentences for the use of "the bloodstream" in context.

Similar translations for "the bloodstream" in Polish

the article
the conjunction
Polish
bloodstream noun
Polish

Context sentences for "the bloodstream" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNeupro delivers a constant supply of rotigotine through the skin into the bloodstream.
Preparat Neupro zapewnia stałą dostawę rotygotyny poprzez skórę do krwiobiegu.
EnglishOnce implanted, the rod releases a small amount of etonogestrel continuously into the bloodstream.
Po zaimplantowaniu pręcik uwalnia małe ilości etonogestrelu w sposób ciągły do krwiobiegu.
EnglishWhen QUADRAMET is injected into a patient, the complex is distributed around the body via the bloodstream.
Gdy preparat QUADRAMET jest podawany pacjentowi, kompleks jest rozprowadzany z krwią.
EnglishOnce in the bloodstream, fentanyl acts on receptors in the brain and spinal cord to prevent pain.
Po przedostaniu się do krwiobiegu fentanyl oddziałuje na receptory w mózgu i rdzeniu kręgowym w celu zapobiegania bólowi.
EnglishBecause rotigotine enters your bloodstream through your skin, food or drink does not affect the way this medicine works.
Rotygotyna wnika do krwi przez skórę, dlatego jedzenie lub picie nie mają wpływu na działanie leku.
EnglishIt is important to take Nexavar at about the same times each day, so that there is a steady amount in the bloodstream.
Ważne jest, aby każdego dnia przyjmować Nexavar mniej więcej o podobnej porze tak, żeby zapewnić stałą ilość leku w krążeniu.
EnglishBecause the bile acids are prevented from being absorbed into the bloodstream, the liver is forced to make more bile acids.
Jako że zapobiega to ponownej absorpcji kwasów żółciowych do krwi, wątroba musi wytworzyć większą ilość kwasów żółciowych.
EnglishWhen the patient takes the tablet, laropiprant is released first into the bloodstream and blocks the PGD2 receptors.
Po przyjęciu tabletki przez pacjenta w pierwszej kolejności do krwiobiegu uwalniany jest laropiprant, który blokuje receptory PGD2.
EnglishAnd so what we're starting to do is we're starting to inject specially designed markers into the bloodstream that will target the cancer.
Więc to co zaczynamy robić, polega na wstrzykiwaniu do krwiobiegu specjalnie stworzonych markerów lokalizujących raka.
EnglishWhen chemotherapy is given, cancer cells are destroyed, releasing large amounts of uric acid into the bloodstream.
Podczas otrzymywania chemioterapii dochodzi do uszkodzenia komórek rakowych i uwalnia się wówczas nadmierna ilość kwasu moczowego do krwioobiegu.
EnglishHis flesh fuses with her flesh, her bloodstream grows into his body, and he becomes nothing more than a little sperm sac.
Jego ciało łączy się z jej ciałem, jej układ krwionośny wrasta w jego ciało, a on staje się niczym więcej, niż małym woreczkiem z nasieniem.
EnglishThe tablet usually dissolves in 14 to 25 minutes, releasing the active substance, which is absorbed directly into the bloodstream.
Tabletka zazwyczaj rozpuszcza się w ciągu 14- 25 minut, uwalniając substancję czynną, która jest wchłaniana bezpośrednio do krwiobiegu.
EnglishAnd these stem cells then float in the bloodstream and hone in to damaged organs to release growth factors to repair the damaged tissue.
A te komórki unoszą się razem z krwią i łączą się z uszkodzonymi narządami, by wydzielać czynniki wzrostowe, naprawiające uszkodzoną tkankę.
EnglishXigris is used in adult patients with severe sepsis, when bacteria get in the bloodstream and produce substances which are harmful (toxins).
Xigris stosuje się u pacjentów dorosłych z ciężką sepsą, przy której bakterie przedostają się do krwiobiegu i wytwarzają tam szkodliwe substancje (toksyny).
EnglishIn invasive candidiasis, the fungal infection spreads to the internal organs such as the liver, spleen and kidneys via the bloodstream.
W kandydozie inwazyjnej zakażenie grzybicze rozprzestrzenia się za pośrednictwem układu krwionośnego do organów wewnętrznych takich jak wątroba, śledziona i nerki.
EnglishEntacapone slows the clearance of levodopa from the bloodstream resulting in an increased area under the curve (AUC) in the pharmacokinetic profile of levodopa.
Entakapon opóźnia klirens lewodopy w krwiobiegu, co powoduje zwiększenie powierzchni pod krzywą (AUC) w farmakokinetycznym profilu lewodopy.
EnglishLivensa is a transdermal patch which constantly releases small amounts of testosterone that is absorbed through your skin into the bloodstream.
Livensa jest systemem transdermalnym, który uwalnia w sposób stały małe ilości testosteronu, który następnie ulega wchłanianiu przez skórę pacjentki do krwi.
EnglishIntrinsa is a transdermal patch which constantly releases small amounts of testosterone that is absorbed through your skin into the bloodstream.
Intrinsa jest systemem transdermalnym, który uwalnia w sposób stały małe ilości testosteronu, który następnie ulega wchłanianiu przez skórę pacjentki do krwi.
EnglishThey are not stupid, and they know that the Commission gerrymandered its legislative agenda so that no bad news entered the Irish media's bloodstream.
Nie są głupi i wiedzą, że Komisja w taki sposób manipulowała swoim programem legislacyjnym, aby żadne złe wiadomości nie dostały się do krwiobiegu irlandzkich mediów.
EnglishAs primary growth factor for erythroid development, the natural hormone erythropoietin is produced in the kidney and released into the bloodstream in response to hypoxia.
Jako główny czynnik regulujący erytropoezę, naturalna erytropoetyna jest wytwarzana w nerkach i uwalniana do krwioobiegu w reakcji na niedotlenienie.

Other dictionary words

English
  • the bloodstream

Translations into more languages in the bab.la English-Hindi dictionary.