"the board" translation into Polish

EN

"the board" in Polish

See the example sentences for the use of "the board" in context.

Similar translations for "the board" in Polish

the article
the conjunction
Polish
board noun
board adjective
Polish
to board verb

Context sentences for "the board" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith the library staff and the library board, we settled on two core positions.
Wspólnie z pracownikami i zarządem biblioteki ustaliliśmy dwie czołowe pozycje.
EnglishBoard-certification as neurosurgeon according to local, national requirements;
Świadectwo kwalifikacji neurochirurga zgodnie z lokalnymi, krajowymi wymaganiami;
EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Pomocy potrzebuje całe budownictwo bez wyjątku, a nie tylko jego wybrane obszary.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Ponadto chciałabym zaproponować utworzenie rady ds. oceny skutków regulacji.
EnglishThis will improve working conditions on board and enhance transport safety.
Poprawi to warunki pracy na pokładzie, jak i bezpieczeństwo samego transportu.
EnglishThis will, of course, be done in consultation with ENISA and its management board.
To oczywiście zostanie przeprowadzone w konsultacji z ENISA i jej zarządem.
EnglishTullihallitus / Tullstyrelsen National Board of Customs Erottajankatu 2 P.O.
Tullihallitus / Tullstyrelsen National Board of Customs Erottajankatu 2 P.O.
EnglishIn particular we must bring China and India on board to force the change.
Aby wymusić zmiany, musimy w szczególności mieć po naszej stronie Chiny i Indie..
Englishmeasures adopted by the Board of Governors of the European Investment Bank.
uchwał przyjętych przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
EnglishAppropriation/ Budget 2006 as adopted by the Management Board on 15 December 2005.
Przyznane fundusze/ budżet na rok 2006, przyjęte przez Zarząd w dniu 15 grudnia 2005 r.
EnglishI am pleased that there have been critical comments, some of which we can take on board.
Cieszę się, że pojawiły się uwagi krytyczne, a niektóre z nich możemy uwzględnić.
EnglishI hope the Commissioner for budgets here will take on board this particular point.
Mam nadzieję, że obecny tu komisarz ds. budżetu przyjrzy się tej kwestii.
EnglishYou mentioned the macrosupervision area of the European Systemic Risk Board.
Wspomniał pan o nadzorze makroostrożnościowem, który ma sprawować Europejska Rada ds.
EnglishWe are the European Parliament, not the board of directors of an economic giant.
Jesteśmy Parlamentem Europejskim, a nie zarządem gospodarczego giganta.
EnglishI very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
Cieszy mnie ta debata i będę uważnie przysłuchiwał się wyrażanym przez Państwa opiniom.
EnglishIn one way or another, we will undoubtedly get the Irish back on board.
Tym czy innym sposobem bez wątpienia wciągniemy Irlandczyków z powrotem do gry.
EnglishI was listening to all the experts and talking to sort of a board of medical advisers.
Słuchałem wszystkich ekspertów i rozmawiałem z zespołem doradców medycznych.
Englishmeasures adopted by the Board of Directors of the European Investment Bank.
uchwał przyjętych przez Radę Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
EnglishThe opposition has to be taken on board in coping with the current situation.
Do działań mających na celu poradzenie sobie z obecną sytuacją należy włączyć opozycję.
EnglishHe had a good laugh at the other teachers and put it up on the notice board.
Nieźle się uśmiał z innych nauczycieli i umieścił to na tablicy ogłoszeń.

Other dictionary words

English
  • the board

Even more translations in the Thai-English dictionary by bab.la.