"the bones" translation into Polish

EN

"the bones" in Polish

See the example sentences for the use of "the bones" in context.

Similar translations for "the bones" in Polish

the article
the conjunction
Polish
bones noun
to bone verb
bone noun
bone adjective
Polish

Context sentences for "the bones" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe is chastened also with pain upon his bed, And with continual strife in his bones;
Każe go też boleścią na łożu jego, a we wszystkich kościach jego ciężką niemocą.
EnglishSo they let his bones alone, with the bones of the prophet that came out of Samaria.
I wybawili kości jego, i kości proroka onego, który był przyszedł z Samaryi.
EnglishIt results from the gradual breakdown of cartilage that cushions the ends of the bones.
Powstaje na skutek stopniowego rozkładu chrząstki wyściełającej zakończenia kości.
EnglishSo that my soul chooseth strangling, And death rather than [these] my bones.
A przetoż obrała sobie powieszenie dusz moja, a śmierć raczej, niż zostać w kościach.
EnglishA cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.
Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.
EnglishWe have strong skull bones that protect the most important organ in our body: the brain.
Mamy silne kości czaszki, które chronią najważniejszy organ w naszym ciele: mózg.
EnglishExercise Like muscles, bones need exercise to stay strong and healthy.
Ćwiczenia Aby kości były silne i zdrowe, podobnie jak mięśnie, wymagają ćwiczeń.
EnglishLeukoScan is used to determine the presence of infections in long bones.
LeukoScan jest stosowany, aby określić obecność zakażenia w kościach długich.
EnglishThe mineral component of bones and teeth contains 99 % of the body's calcium.
Kości i zęby zawierają około 99 % wapnia znajdującego się w organizmie.
EnglishOsteoporosis is a disease that causes your bones to become thin and fragile.
Kości ludzi chorych na osteoporozę stają się cieńsze i bardziej łamliwe.
EnglishWhen I kept silence, my bones wasted away Through my groaning all the day long.
Gdym milczał, schnęły kości moje w narzekaniu mojem na każdy dzień.
EnglishMake me to hear joy and gladness, That the bones which thou hast broken may rejoice.
Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi.
English65 million years from now, we don't have to have our bones collecting dust in a museum.
Za 65 milionów lat, nasze kości nie będą musiały zbierać kurzu w muzeum.
EnglishAnd he burnt the bones of the priests upon their altars, and purged Judah and Jerusalem.
Kości też kapłanów popalił na ołtarzach ich, i oczyścił Judę i Jeruzalem;
EnglishIn the night season my bones are pierced in me, And the [pains] that gnaw me take no rest.
Które w nocy wiercą kości moje we mnie, skąd żyły moje nie mają odpoczynku.
EnglishMy skin is black, [and falleth] from me, And my bones are burned with heat.
Skóra moja poczerniała na mnie, i kości moje wypiekły się od upalenia.
EnglishHis flesh is consumed away, that it cannot be seen; And his bones that were not seen stick out.
Zniszczeje znacznie ciało jego, i wysadzą się kości jego, których nie widać było;
Englishjoint pain, chest pain, worsening of rheumatic conditions, loss of calcium from the bones
ból stawów, ból klatki piersiowej, nasilenie chorób reumatycznych, utrata wapnia z kości
EnglishThings are not looking good for the euro area, let us make no bones about it.
Strefa euro nie ma dobrych perspektyw, trzeba to jasno powiedzieć.
EnglishThou hast clothed me with skin and flesh, And knit me together with bones and sinews.
Skórą i ciałem przyoblokłeś mię, a kościami i żyłami pospinałeś mię.

Other dictionary words

English
  • the bones

Search for more words in the English-Greek dictionary.