"the bottom of the" translation into Polish

EN

"the bottom of the" in Polish

See the example sentences for the use of "the bottom of the" in context.

Similar translations for "the bottom of the" in Polish

the article
the conjunction
Polish
bottom noun
bottom adjective
Polish
to bottom verb
of preposition
Polish

Context sentences for "the bottom of the" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Niestety Unia Europejska jest w epicentrum głębinowego trałowania przydennego.
EnglishYou see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
Widzicie utrzymujące się wzory, które zaczynają się rozwijać na dole ekranu.
EnglishMeanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.
Przez ten czas ropa buchająca z dna morza zniszczyła wszystkie żywe stworzenia.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
Udostępnili mu nawet najciekawszą rzecz: buchalterię, prowadzone zapisy finansów.
EnglishSo, the question is, are the bottom billion above or below that threshold?
Zatem pytanie brzmi, czy ten dolny biliard jest powyżej, czy poniżej tego progu?
EnglishThe used bottom housing of IONSYS contains a dangerous amount of fentanyl.
Dolna część obudowy użytego systemu IONSYS zawiera niebezpieczną dawkę fentanylu.
EnglishAnd the bottom one is you lot -- super-creatives plotted in the same way.
Na dole jesteście właśnie wy -- klasa kreatywna przedstawiona w taki sam sposób.
EnglishImagine taking the same material, but putting it on the bottom of a sneaker.
Wyobraźcie sobie ten sam materiał, ale umieszczony w dolnej części tenisówek.
English(Laughter) This is the same person -- top photo, James, bottom photo, [Jennifer].
(Śmiech) To jest ta sama osoba - górne zdjęcie, James, dolne, Jennifer.
EnglishTheoverview map (shown left here) appears in the bottom right corner of themap.
Mapa ogólna (pokazana tutaj po lewej stronie) jest wyświetlana w prawym dolnym rogu mapy.
EnglishGreat academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
Rozwój wielkich instytucji akademickich następuje oddolnie, a nie odgórnie.
EnglishThat is, we're able to save it from a fate of deep-sea bottom trawling.
Chodzi o to, że jesteśmy w stanie uchronić go przed losem połowów głębinowych.
EnglishOn the top and bottom of your Inbox are the Archive, Report Spam, Delete and Go buttons.
U góry i u dołu Odebranych znajdują się przyciski Archiwizuj, Zgłoś spam oraz Usuń.
EnglishAnd the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
Ta czarna skała to osad z dna morza, powstały bez udziału planktonu.
EnglishHolding the bottom ring, remove the entire syringe from the bottle (Figure 3) 5.
Przytrzymując dolny pierścień, wyjąć dozownik z butelki (Rysunek 3).
EnglishThey're all problems that tend to be more common at the bottom of the social gradient.
Wszystkie wydają się być powszechniejsze w dolnych warstwach społecznych.
EnglishSo put that library at the bottom of that ship -- that's how big the thing was going to be.
Jeśli postawimy tę bibliotekę na dnie statku -- oto, jak wielki miał się stać.
EnglishIn the future, the Union must favour a bottom-up approach to its Neighbourhood Policy.
W przyszłości w swej polityce sąsiedztwa Unia musi skłaniać się ku podejściu oddolnemu.
EnglishBehold, he spreadeth his light around him; And he covereth the bottom of the sea.
Jako rozciąga nad nim światłość swoję, a głębokości morskie okrywa?
EnglishAll I need now is to flip on another beam, and the bottom beam is me talking, right?
Wystarczy, że włączę drugą wiązkę i ta niższa wiązka to mój głos, tak?

Other dictionary words

English
  • the bottom of the

More translations in the Danish-English dictionary.