"the brakes" translation into Polish

EN

"the brakes" in Polish

See the example sentences for the use of "the brakes" in context.

Similar translations for "the brakes" in Polish

the article
the conjunction
Polish
brakes noun
Polish
brake noun

Context sentences for "the brakes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey put the brakes on the project because they wanted a different kind of Europe.
Irlandczycy zablokowali ten projekt, ponieważ chcieli innego rodzaju Europy.
EnglishWhat if, despite all our efforts, the big companies keep applying the brakes?
A co, jeśli mimo naszych wysiłków duże spółki nadal będą hamować te zmiany?
EnglishIt can always put the brakes on the final decision if it really wants to.
Może zawsze wstrzymać podjęcie ostatecznej decyzji, jeśli tego naprawdę chce.
EnglishWe are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
Powiedziano nam, że sceptycyzm jednego kraju nie może hamować rozwoju.
EnglishOften these are matters that undoubtedly put the brakes on such growth.
Często są to zresztą kwestie, które są tego wzrostu niewątpliwymi hamulcami.
EnglishEmpty promises will not put the brakes on global warming.
Obietnice bez pokrycia nie przyczynią się do zahamowania globalnego ocieplenia.
EnglishThe car industry has applied the brakes, and the Commission is sitting back and watching.
Przemysł samochodowy spowalnia, a Komisja czeka i patrzy.
EnglishHowever, the person who applied the brakes to the Katiforis report was you, Mr Radwan.
Jednakże osobą, która "użyła hamulca” w przypadku sprawozdania pana posła Katiforisa był właśnie pan, panie pośle Radwan!
EnglishIn the train brakes -- at least in the German train brakes -- there's this part of the brake that's made of bone ash.
Zawarte jest w nim białko pochodzące ze szpiku, w pełni nadające się do wielokrotnego użytku.
EnglishFrance, the Netherlands and Ireland do not wish to put the brakes on development; they wish for development of a different kind.
Francja, Holandia i Irlandia nie zmierzają do zahamowania rozwoju; pragną rozwoju innego rodzaju.
EnglishI remember the dead man's handle which automatically applied the brakes if the handle was not pressed for a minute.
Pamiętam czuwak, który automatycznie włącza hamulce w przypadku, gdy rączka nie jest przyciśnięta dłużej niż minutę.
EnglishSo you can't step on the brakes very quickly.
Więc nie mozna zahamować bardzo szybko.
EnglishEveryone is now hitting the brakes, Fine.
EnglishIf you drive your car, Mr Barroso, down the road, and the brakes only work 79% of the time, you will no doubt at some point crash.
Jeśli jedzie pan samochodem, a hamulce działają tylko w 79 % to bez wątpienia w którymś momencie będzie pan miał wypadek.
EnglishThey have both feet on the brakes.
EnglishHere, it is not my Group that should put its hand on its heart; those who are applying the brakes here are distributed among all the other groups in this House.
To nie moja grupa powinna bić się w piersi; ci, którzy hamują, znajdują się w innych grupach w tej Izbie.
EnglishSecondly, it was forecast in Ireland that the euro as a currency would be something like a vehicle with no brakes, no steering wheel and no lights.
Po drugie, w Irlandii prognozowano, że euro jako waluta będzie czymś w rodzaju pojazdu bez hamulców, bez kierownicy i świateł.
EnglishFinally, the Commission has now applied the brakes to Mr Sarkozy's ambitious plans for the secretariat and leadership structure of the project.
Wreszcie Komisja obecnie przyhamowała ambitne plany prezydenta Sarkozy'ego związane z sekretariatem i strukturą przywództwa w projekcie.
EnglishFirst the brakes were applied to the start of the talks on the Partnership Agreement, and today the reason is Georgia's and Abhasia's conflict with Russia.
Najpierw wstrzymano rozpoczęcie rozmów dotyczących umowy o partnerstwie. Dzisiaj powodem jest konflikt Gruzji i Abchazji z Rosją.
Englishto hit the brakes

Other dictionary words

English
  • the brakes

Have a look at the English-Thai dictionary by bab.la.