"the breed" translation into Polish

EN

"the breed" in Polish

See the example sentences for the use of "the breed" in context.

Similar translations for "the breed" in Polish

the article
the conjunction
Polish
breed noun
Polish
to breed verb

Context sentences for "the breed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.
Brakującą osobą będzie astronom; do tego dziwnego gatunku należę właśnie ja.
EnglishConservation group gets together, tries to figure out how to breed an animal that's almost extinct.
Grupa ekologów zbiera się i próbuje umożliwić rozmnażanie niemal wymarłym zwierzętom.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
Nie powinniśmy jednak popadać w samozadowolenie.
EnglishIt nearly goes away in the dry season, because there's no place for the mosquitoes to breed.
Malaria prawie znika podczas pory suchej, ponieważ nie ma wtedy miejsca, w którym mogą rozmnażać się komary.
EnglishThat is because subsidies and legislation do not inspire artists - they breed bureaucrats and parasites.
Dzieje się tak dlatego, że dotacje i ustawodawstwo nie inspirują artystów - rodzą za to biurokratów i pasożyty.
EnglishIn the other, a study was made of the effect of vaccination on the ability of bitches to breed in an infected kennel.
W drugim badaniu oceniano wpływ szczepienia na zdolność suk do szczenienia w zakażonych miejscach.
EnglishThe executives at these companies told me, "Well we use a proprietary B-to-B, best-of-breed, peer-to-peer soluti -- " you know.
Dyrektorzy z branży GSM zapewniali mnie, że nie ma się czego obowiać.
EnglishNo one left to protect you, little half-breed.
Nie ma już nikogo kto by cię chronił, mały bękarcie.
EnglishThis is welcome news not only because I breed horses, but also because standards are definitely not being upheld in this area.
Cieszy mnie nie tylko dlatego, że jestem hodowcą koni i że naprawdę w tym obszarze nie stosuje się standardów.
EnglishIn dogs, this period depends on the breed.
U psów okres ten zależny jest od rasy.
EnglishThis period depends on the breed.
U psów okres ten zależny jest od rasy.
EnglishYesterday, Blijdorp Zoo in Rotterdam announced that not a single European zoo has managed to breed polar bears.
Wczoraj ogłoszono, że ogród zoologiczny Blijdorp w Rotterdamie jest jedynym europejskim zoo, w którym udało się wyhodować niedźwiedzie polarne.
EnglishThis period depends on the breed.
EnglishTheir occurrence may be principally restricted to the Scandinavian countries and appears to be mainly associated with breed mixes that include Danish and/ or Swedish Landrace.
Ich występowanie można zawęzić do krajów skandynawskich oraz świń lokalnych ras duńskich i szwedzkich (Danish, Swedish Landrace).
EnglishIn fish, the injection of Gonazon may be associated with a reduction in fecundity (ability to breed), egg quality and survival to the eyed-egg stage.
U ryb wstrzyknięcie preparatu Gonazon może być związane z redukcją płodności (zdolności rozmnażania się), jakości jaj i przeżywalności do etapu jaja zarodkowanego.
EnglishAnother big sticking point in the negotiations was the Council's failure to act on the import of embryos and semen into the EU, which allows farmers to breed offspring of clones.
Kolejną poważną kwestią sporną w negocjacjach była porażka Rady w sprawie importu embrionów i nasienia do UE, co umożliwiło rolnikom hodowanie potomstwa klonów.
EnglishButter of the herd, and milk of the flock, With fat of lambs, And rams of the breed of Bashan, and goats, With the finest of the wheat; And of the blood of the grape thou drankest wine.
Aby jadł masło od krów, i mleko od owiec, z tłustością jagniąt, i barany odchowane w Basan, i kozły z tłustością ziarn pszenicznych, a pił czerwone wino wyborne.
EnglishRecreational sea anglers catch and remove from the sea only what they intend to eat, leaving small young fish to develop and breed, and throwing back what they do not strictly need.
Wędkarze tacy poławiają i zabierają morzu jedynie to, co zamierzają zjeść, pozostawiając narybek w celu rozmnożenia i wyrzucając z powrotem do morza to, czego nie potrzebują.
Other dictionary words
English
  • the breed

Moreover, bab.la provides the Korean-English dictionary for more translations.