"the brink of" translation into Polish

EN

"the brink of" in Polish

See the example sentences for the use of "the brink of" in context.

Similar translations for "the brink of" in Polish

the article
the conjunction
Polish
brink noun
of preposition
Polish

Context sentences for "the brink of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are on the brink of a Cold War, and as for what lies ahead, well, it could go either way.
Jesteśmy u progu zimnej wojny, a co do przyszłości, cóż, różnie to się może potoczyć.
EnglishThe crisis in the dairy industry has brought numerous farmers to the brink of bankruptcy.
Kryzys w sektorze mleka doprowadził wielu rolników na skraj bankructwa.
EnglishOne in five children lives on the brink of poverty in the EU - that is one too many.
W Unii Europejskiej jedno na pięcioro dzieci żyje obecnie na skraju ubóstwa - to o wiele za dużo.
EnglishThe high cost of diesel has pushed hauliers to the brink.
Wysokie ceny oleju napędowego doprowadziły naszych przewoźników na skraj przepaści.
EnglishWe want to discuss with them whether they do not see that Europe is on the brink of recession.
Chcemy się od nich dowiedzieć, czy ich zdaniem Europa nie znalazła się już na krawędzi recesji.
EnglishIt is a remarkable country and it is on the brink of drowning in waste.
Jest to wyjątkowy kraj, teraz bliski utonięcia w odpadach.
EnglishCertain countries like Iceland found themselves on the brink of total disaster.
Islandia, znalazły się niemal na skraju przepaści.
EnglishThere are strong indications that Georgia and Russia were recently on the brink of armed conflict.
Wiele wskazuje na to, że Gruzja i Rosja znalazły się niedawno na krawędzi konfliktu zbrojnego.
EnglishOur livestock was almost at the brink of extinction, protected as well.
Nasze bydło było na progu wymarcia, nawet to pod ochroną.
EnglishIn terms of the statutes, it is a balanced budget, but it stands on the brink of political failure.
Pod względem formalnym jest to budżet zrównoważony, lecz stoi na krawędzi politycznej porażki.
EnglishLess than six years after regaining its independence, however, East Timor now stands on the brink of chaos.
W niecałe 6 lat po odzyskaniu niepodległości stoi na krawędzi chaosu.
EnglishChild poverty is a neglected issue, yet one in five children in the EU lives on the brink of poverty.
Problem biednych dzieci jest lekceważony, a w UE jedno na pięcioro dzieci żyje na granicy ubóstwa.
EnglishThere is a possibility that several smaller EU nations could find themselves on the brink of extinction in 100 years' time.
Istnieje możliwość, że za 100 lat wiele mniejszych narodów UE prawie przestanie istnieć.
EnglishAs a result of the quest for resources and climate change, the Arctic region is on the brink of a profound change.
Na skutek poszukiwania zasobów i zmian klimatu region Arktyki znalazł się o krok od zupełnej przemiany.
EnglishSome say that Pakistan is on the brink of collapse.
Niektórzy mówią, że Pakistan jest na skraju upadku.
EnglishIf we do not succeed in that, Russia and its neo-imperialist policy may push the entire region to the brink of war.
Jeśli nam się to nie powiedzie, Rosja swoją neoimperialną polityką może popchnąć cały region na krawędź wojny.
English(PT) Madam President, three years after the crisis of 2008, the world is on the brink of another food crisis.
(PT) Pani Przewodnicząca! W trzy lata po kryzysie z roku 2008 świat stoi na krawędzi kolejnego kryzysu żywnościowego.
EnglishSome are actually on the brink of extinction.
Niektóre faktycznie są na granicy wyginięcia.
EnglishThe meadows by the Nile, by the brink of the Nile, and all the sown fields of the Nile, shall become dry, be driven away, and be no more.
Trawa około rzeki i przy brzegu jej, i wszelakie siewy przy potokach poschną, i zniszczeją i zginą.
EnglishI would be sorry if we ended on a sad note by saying we are on the brink of some catastrophe: no, we are working together.
Byłoby mi przykro, gdybyśmy zakończyli w pesymistycznym tonie twierdząc, że jesteśmy bliscy jakiejś katastrofy. Tak nie jest.

Other dictionary words

English
  • the brink of

Search for more words in the English-German dictionary.