"the broadest" translation into Polish

EN

"the broadest" in Polish

See the example sentences for the use of "the broadest" in context.

Similar translations for "the broadest" in Polish

the article
the conjunction
Polish
broad noun
broad adjective

Context sentences for "the broadest" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut just to come back to that point about security in the broadest sense.
Wróćmy jednak do kwestii bezpieczeństwa, rozumianej w najszerszy możliwy sposób.
EnglishI want to bring the broadest possible consensus and exclude nobody.
Chcę tworzyć najszerszy możliwy front porozumienia i nie chcę nikogo wykluczać.
EnglishNow, fashion designers have the broadest palette imaginable in this creative industry.
Projektanci mody mają najszerszą paletę w całym przemyśle twórczym.
EnglishAxis offers the market’s broadest and most consistent range of high-quality network cameras.
Axis oferuje najszerszą w branży i najbardziej spójną gamę wysokiej jakości kamer sieciowych.
EnglishIt is here, Commissioner, that the word subsidiarity ought to be understood in its broadest sense.
Panie komisarzu! To w tym kontekście słowo "pomocniczość” powinno być rozumiane w swoim najszerszym znaczeniu.
English'Into the world economy': where did it come from, if not - in the broadest sense - from the world economy?
"Do światowej gospodarki": skąd wzięto te pieniądze, jeśli nie - w najszerszym tego słowa znaczeniu - ze światowej gospodarki?
EnglishThis will be possible only when we stake our money on education, research, new technologies and, in its broadest sense, innovation.
Możemy to uczynić tylko wtedy, kiedy postawimy na edukację, badania, nowe technologie i szeroko rozumianą innowację.
EnglishWith the market broadest range of IP cameras, Axis enables cost-effective monitoring of indoor and outdoor areas such as:
Dzięki największej gamie kamer IP firma Axis umożliwia ekonomiczne monitorowanie obszarów wewnątrz i na zewnątrz budynków, takich jak:
English(SK) Mr President, I supported the directive, because human trafficking is a denial of freedom in the broadest sense of the word.
(SK) Panie Przewodniczący! Poparłam tę dyrektywę, ponieważ handel ludźmi jest zaprzeczeniem wolności w najszerszym sensie tego słowa.
EnglishAnother key issue is tourism in its broadest sense. I refer, in particular, to the implications of unsustainable or indeed aggressive tourism.
Kolejną kwestią jest szeroko rozumiana turystyka, a dokładnie implikacje turystyki niezrównoważonej czy wręcz agresywnej.
EnglishWith the world’s broadest range of IP cameras and video encoders, Axis enables cost-effective monitoring of harbor areas such as:
Dzięki największej na świecie gamie kamer IP oraz wideoenkoderów firma Axis umożliwia ekonomiczne monitorowanie obszarów portowych, takich jak:
EnglishWe should change our mindset and see our contribution to developing countries as investment in the broadest sense of the word.
Powinniśmy zmienić nasz sposób myślenia i postrzegać to, co wnosimy do krajów rozwijających się jako inwestycję w jak najszerszym sensie tego słowa.
EnglishEurope has one of the world's largest cultural treasure troves, which, in my opinion, should be accessible to the broadest spectrum of society.
Europa posiada jedną z największych skarbnic kultury, która moim zdaniem powinna być dostępna dla jak najszerszych kręgów społeczeństwa.
EnglishIt is important that young people have the chance to play an active role in the world of work, and also in civil society in its broadest sense.
Ważne jest, aby młodzi ludzie mieli szansę na aktywny udział w środowisku pracy, jak również w szeroko rozumianym społeczeństwie obywatelskim.
EnglishYou benefit from the market’s broadest range of network cameras, with models suitable for all educational environments, including:
Można korzystać z najbogatszej na rynku oferty kamer sieciowych, wśród których znajdują się modele odpowiednie do pracy w różnych obszarach placówek edukacyjnych:
EnglishI support, therefore, acceleration of negotiations concerning the free trade zone, and the broadest possible participation of Ukraine in Union programmes.
Opowiadam się zatem za przyspieszeniem negocjacji strefy wolnego handlu oraz za jak najszerszym udziałem tego kraju w programach unijnych.
EnglishI am pleased that the report covers issues such as energy in its broadest sense, industry, scientific research and the development of education.
Cieszę się, że w sprawozdaniu zostały ujęte takie kwestie, jak między innymi: szeroko rozumiana energetyka, przemysł, badania naukowe czy rozwój edukacji.
EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, obesity and being overweight are not only fed by health reasons, but by social reasons in the broadest sense.
Panie komisarzu, panie i panowie! Otyłość i nadwaga wywodzą się nie tylko z przyczyn zdrowotnych, ale i przyczyn społecznych w najszerszym znaczeniu tego słowa.
English. - (NL) Madam President, for 80 years, public broadcasting has had the task of informing the public in the broadest possible sense.
w imieniu grupy GUE/NGL. - (NL) Panie przewodniczący! Od 80 lat zadaniem nadawców publicznych jest możliwie jak najszersze informowanie społeczeństwa.
EnglishI therefore ask for the broadest possible support from this House for the report that we are presenting tomorrow and which must be voted on in this part-session.
Proszę wiec o jak najszersze poparcie przez Izbę sprawozdania, które przedstawimy jutro i które musi być poddane głosowaniu podczas bieżącej sesji miesięcznej.

Other dictionary words

English
  • the broadest

Translations into more languages in the bab.la English-Hungarian dictionary.