"the focal" translation into Polish

EN

"the focal" in Polish

See the example sentences for the use of "the focal" in context.

Similar translations for "the focal" in Polish

the article
the conjunction
Polish
focal adjective

Context sentences for "the focal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Danube region is an important focal point for EU cohesion policy programmes.
Region Dunaju jest również ważnym centrum uwagi unijnych programów polityki spójności.
EnglishIt will be one of the focal points, one of the priorities of our Presidency.
Będzie to jeden z głównych punktów, jeden z priorytetów naszej prezydencji.
EnglishThe first of two focal points is energy efficiency: a great opportunity.
Pierwszym z dwóch głównych punktów jest efektywność energetyczna: ogromna szansa.
EnglishHepatic changes indicated cellular swelling with focal degeneration.
Na zmiany w wątrobie wskazywał obrzęk komórek z ogniskowym zwyrodnieniem.
EnglishThe European Union decides on new focal areas in its budget.
Unia Europejska podejmuje decyzje o nowych głównych dziedzinach w swoim budżecie.
EnglishKnowledge is the focal point and driver of any model of competition.
Wiedza jest ogniskową i siłą napędową każdego modelu konkurencyjności.
EnglishThis is so impressive," just because of this focal point, this huge light source in the middle.
To jest imponujące", tylko ze względu na ten punkt, to ogromne źródło światła w środku.
EnglishOn very rare occasions transient focal irritation may also be observed.
Bardzo rzadko obserwowano także przejściowe ogniskowe podrażnienie.
EnglishFocal segmental glomerulosclerosis has been reported.
Zgłaszano przypadki ogniskowego, segmentowego stwardnienia kłębuszków nerkowych.
EnglishIts focal point will, without doubt, be economic governance.
Jego najważniejszym punktem będzie bez wątpienia zarządzanie gospodarcze.
EnglishCitizens have been the focal point, the target, of this initiative from the very outset.
Obywatele stanowili najważniejszy punkt odniesienia dla tej inicjatywy od samego początku jej istnienia.
EnglishUsing shorter focal lengths will also increase depth of field.
Stosowanie obiektywów o mniejszych ogniskowych również umożliwia poprawienie głębi pola widzenia.
EnglishAnd so we had this focal area called the medial prefrontal cortex that went way up in activity.
Tak więc mamy ten centralny obszar zwany środkową korą przedczołową którego aktywność poszła w górę.
EnglishThis is one of the Commission's focal points because, as already mentioned, it is a crucial matter.
Jest to jeden z centralnych punktów Komisji, ponieważ, jak już wspomniano, jest to sprawa zasadnicza.
EnglishAnd it's a center, a focal point for economic and social development.
centrum rozwoju ekonomicznego i społecznego.
EnglishSo this work is nothing but like -- because of the focal length of the lens, it just shows what is on the other side.
Ta praca jest więc z powodu ogniskowej obiektywu pokazuje jedynie, co jest z jednej strony.
EnglishVertigo; collapse with or without focal seizure
Zawroty głowy, zapaść z drgawkami lub bez drgawek ogniskowych
EnglishAre there any specific focal points in this area?
Czy w tej kwestii istnieją jakiekolwiek punkty centralne?
EnglishThis debate comes to show that the Black Sea is now the focal point of European politics and European politicians.
Ta debata ukazuje, że Morze Czarne stało się punktem kluczowym dla europejskiej polityki i polityków.
EnglishThe focal areas of its work intersect with those areas and topics which the Goethe Institute believes to be important.
Kluczowe aspekty pracy instytutu zbiegają się zatem z zagadnieniami istotnymi dla Instytutu Goethego.

Other dictionary words

English
  • the focal

More translations in the Romanian-English dictionary.