"the focal point of" translation into Polish

EN

"the focal point of" in Polish

See the example sentences for the use of "the focal point of" in context.

Similar translations for "the focal point of" in Polish

the article
the conjunction
Polish
focal adjective
point noun
to point verb
of preposition
Polish

Context sentences for "the focal point of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Danube region is an important focal point for EU cohesion policy programmes.
Region Dunaju jest również ważnym centrum uwagi unijnych programów polityki spójności.
EnglishKnowledge is the focal point and driver of any model of competition.
Wiedza jest ogniskową i siłą napędową każdego modelu konkurencyjności.
EnglishThis is so impressive," just because of this focal point, this huge light source in the middle.
To jest imponujące", tylko ze względu na ten punkt, to ogromne źródło światła w środku.
EnglishIts focal point will, without doubt, be economic governance.
Jego najważniejszym punktem będzie bez wątpienia zarządzanie gospodarcze.
EnglishCitizens have been the focal point, the target, of this initiative from the very outset.
Obywatele stanowili najważniejszy punkt odniesienia dla tej inicjatywy od samego początku jej istnienia.
EnglishAnd it's a center, a focal point for economic and social development.
centrum rozwoju ekonomicznego i społecznego.
EnglishThis debate comes to show that the Black Sea is now the focal point of European politics and European politicians.
Ta debata ukazuje, że Morze Czarne stało się punktem kluczowym dla europejskiej polityki i polityków.
EnglishWater is the focal point of most of these projects, with this facility being supported by drainage and sanitation services.
Woda jest punktem centralnym wszystkich tych projektów otoczonym usługami odprowadzania ścieków i sanitarnymi.
EnglishI believe that the result of this work is a balanced report of which the focal point is the increase in legal certainty.
Uważam, że wynikiem tej pracy jest wyważone sprawozdanie, które koncentruje się na potrzebie zwiększenia pewności prawnej.
English. - Mr President, the reform of the GSP will be a focal point for the Council and for the Presidency.
urzędująca przewodnicząca Rady - Panie Przewodniczący! Reforma GSP będzie dla Rady i dla prezydencji najważniejszą kwestią.
EnglishThe second focal point is - yes, you said it - the infrastructure connecting countries and within countries, and smart grids.
Drugim głównym punktem jest - tak, powiedział Pan o tym - infrastruktura łącząca państwa i infrastruktura wewnątrz państw oraz inteligentne sieci.
EnglishOur second focal point, and one that was of particular interest to me, was the role of importers, who bear particular responsibility.
Drugim punktem, na którym skupiła się nasza uwaga, i który był dla mnie szczególnie interesujący, była rola importerów, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność.
EnglishFor the Group of the Greens/European Free Alliance, the commemoration of the victims of this tragedy needs to be the focal point of the avowal we make in signing this resolution.
Dla Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego upamiętnienie ofiar tej tragedii musi stanowić główny punkt deklaracji, którą podejmujemy, podpisując tę rezolucję.
EnglishHowever, at the same time, Mr Duff has said that the social dimension of the Constitutional Treaty - my apologies, you call it the Reform Treaty - must be the focal point.
Jednakże jednocześnie pan poseł Duff powiedział, że społeczny wymiar traktatu konstytucyjnego - przepraszam, pan nazwał to traktatem reformującym - musi być centralnym punktem.
EnglishEuropeana can become a successful project for the European Union as long as it is built on the EU's values and ideals and provides the focal point for European cultural information.
Europeana może być udanym projektem Unii Europejskiej, jeżeli będzie się on opierał na wartościach i ideałach UE, zapewniając jednocześnie europejski ośrodek informacji kulturalnej.
EnglishOn the one hand, this means that we expect industrial policy to be integrated in such a way, Mr Tajani, that it becomes the focal point of legislative initiatives within the European Union.
Oznacza to, z jednej strony, że oczekujemy uwzględnienia polityki przemysłowej w taki sposób, Panie Komisarzu Tajani, żeby stała się sednem inicjatyw prawodawczych Unii Europejskiej.

Other dictionary words

English
  • the focal point of

Moreover, bab.la provides the English-Chinese dictionary for more translations.