"the following" translation into Polish

EN

"the following" in Polish

See the example sentences for the use of "the following" in context.

Similar translations for "the following" in Polish

the article
the conjunction
Polish
following adjective
to follow verb

Context sentences for "the following" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
EnglishThe following side effects have been experienced by some patients taking Nespo:
sz U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:
EnglishIf a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
Englishdose contains − 25x109 bacteria* of each of the following V. cholerae O1 strains:
dawka zawiera − 25x109 bakterii * każdego z następujących szczepów V. cholerae O1:
EnglishFollowing oral administration, adefovir dipivoxil is rapidly converted to adefovir.
Po podaniu doustnym adefowir dipiwoksylu ulega szybkiej przemianie do adefowiru.
EnglishTylvalosin has activity against the following mycoplasma species found in chickens:
Tylwalozyna działa przeciwko następującym gatunkom mykoplazm występującym u kur:
EnglishOne or 2 laser light treatments were administered following PhotoBarr injection.
Po podaniu produktu PhotoBarr wykonano 1 lub 2 naświetlenia światłem lasera.
Englishise of the studies) on smoking cessation, and on relapses in the following year.
do Jakie korzyści ze stosowania preparatu ZIMULTI zaobserwowano w badaniach?
Englishwhile taking other medicines containing any of the following active substances:
podczas jednoczesnego stosowania innych leków, zawierających następujące substancje
EnglishNoxafil can be used to treat the following types of fungal infections in adults:
Noxafil może być stosowany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych u dorosłych:
EnglishTake the prolonged-release capsules immediately following removal from the blister.
Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.
EnglishIn 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
W 2009 roku uruchomiono kwotę 832 800 euro po zwolnieniach w sektorze włókienniczym.
EnglishAll his days they departed not from following Jehovah, the God of their fathers.
Po wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.
EnglishAnd Jesus turned, and beheld them following, and saith unto them, What seek ye?
A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich: Czego szukacie?
EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
Konferencja przyjęła następujące deklaracje załączone do niniejszego Aktu Końcowego:
EnglishThe following adverse events have been reported after administration of Menitorix:
Następujące działania niepożądane były zgłaszane po podaniu szczepionki Menitorix:
EnglishThe following adverse reactions have been reported during post-marketing experience:
Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku na rynek:
EnglishThe following information should also be provided in the appropriate brochure:
Następujące informacje powinny być również dostarczone w stosownej broszurze:
EnglishThe following information is intended for medical or healthcare professionals only
Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla lekarza lub personelu medycznego:
Englishif you are being treated for more than one injury following a serious accident
jeśli pacjent jest leczony z powodu uszkodzenia więcej niż jednego narządu w wyniku

Other dictionary words

English
  • the following

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.