"the following areas" translation into Polish

EN

"the following areas" in Polish

See the example sentences for the use of "the following areas" in context.

Context sentences for "the following areas" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have in mind here our European potential in the following areas.
Chodzi mi tutaj o nasz europejski potencjał w następujących dziedzinach.
English The Union shall have exclusive competence in the following areas:
    Unia ma wyłączną kompetencję w następujących dziedzinach:
EnglishLearn more about how you can benefit from Axis network video solutions within the following areas:
Dowiedz się więcej o zaletach korzystania z rozwiązań z zakresu sieciowych systemów wizyjnych firmy Axis:
EnglishReforms are urgently needed in the following areas in particular, some of which have already been mentioned.
Reformy są pilnie potrzebne szczególnie w kilku dziedzinach, z których niektóre zostały już wymienione.
EnglishThese projects cover the following areas:
Dofinansowywane przez UE projekty dotyczą następujących zagadnień:
English For the purposes of paragraph 1, European laws or framework laws shall establish measures in the following areas:
    Do celów ustępu 1 ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiają środki w następujących dziedzinach:
EnglishBy contrast, the proposals that we were endorsing in the plenary sitting were rejected, specifically in the following areas:
Z drugiej strony odrzucono propozycje, które popieraliśmy na posiedzeniu plenarnym, w szczególności w sprawie:
EnglishIt was essentially through the adoption of these amendments that we saw progress in the following areas of the European Ombudsman's activity:
To głównie dzięki przyjęciu tych zmian dostrzegliśmy postępy w następujących dziedzinach działalności Rzecznika:
EnglishHistorical and comparative researchThe research conducted at the Max Weber Centre is historical and comparative, and focuses in particular on the following areas:
Badania historyczno-porównawczeKolegium Maksa Webera prowadzi badania historyczne i porównawcze.
EnglishIn this implementation proposal, specific mention should be made for funding and cofinancing in the following areas:
W ramach przedmiotowego wniosku dotyczącego wdrożenia należy zwrócić szczególną uwagę na finansowanie/współfinansowanie szeregu działań, takich jak:
EnglishIn the coming year, the Agency will continue to build on the priorities set out in its long-term strategy, and will focus on the following areas:
W nadchodzącym roku Agencja zamierza nadal opierać się na priorytetach określonych w strategii długofalowej, skupiając się na takich zagadnieniach, jak:
English Action by the Union shall be aimed at encouraging cooperation between Member States and, if necessary, supporting and complementing their action in the following areas:
    Działanie Unii zmierza do zachęcenia do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz, jeżeli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań w następujących dziedzinach:
EnglishThe European Commission must come up with specific initiatives on cooperation in the following areas: energy security, transport, economic development and environmental protection.
Komisja Europejska musi wystąpić z konkretnymi inicjatywami w sprawie współpracy w następujących obszarach: bezpieczeństwo energetyczne, transport, rozwój gospodarczy i ochrona środowiska.
EnglishThis regulation provides for financing in the following areas: international relations, governance, data collection and scientific advice, and the monitoring and implementation of the CFP.
Rozporządzenie to przewiduje finansowanie w następujących obszarach: stosunki międzynarodowe, zarządzanie, gromadzenie danych i doradztwo naukowe oraz kontrola i egzekwowanie WPRyb.
EnglishIt provides funding for the following areas: international relations, governance, data collection, scientific consultancy, as well as control and implementation of the common fisheries policy.
Zapewnia finansowanie w takich obszarach jak stosunki międzynarodowe, zarządzanie, gromadzenie danych i doradztwo naukowe oraz kontrola i egzekwowanie wspólnej polityki rybołówstwa.

Other dictionary words

English
  • the following areas

Have a look at the English-Esperanto dictionary by bab.la.