"the following steps" translation into Polish

EN

"the following steps" in Polish

See the example sentences for the use of "the following steps" in context.

Similar translations for "the following steps" in Polish

the article
the conjunction
Polish
following adjective
to follow verb
steps noun
to step verb
step noun

Context sentences for "the following steps" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you like what you see, move on to the following steps to print the document.
Jeśli odpowiada Ci to, co widzisz, przejdź do kolejnych kroków, aby wydrukować dokument.
EnglishThe following steps apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
Ten artykuł dotyczy przeglądarki Google Chrome w systemach Windows, Mac, Linux i Chrome OS.
EnglishIf you have access to your server, Google recommends the following steps:
Jeśli masz dostęp do swojego serwera, Google zaleca wykonanie następujących czynności:.
EnglishAfter you have resuspended the insulin, complete all the following steps of injection without delay.
Po wymieszaniu insuliny kolejne czynności należy wykonać natychmiast.
EnglishAfter you have resuspended the insulin, complete all the following steps of injection without delay.
Po wymieszaniu insuliny kolejne czynno ci nale y wykona natychmiast.
EnglishUnless it involves a transfer, winding up a business usually includes the following steps:
O ile nie dochodzi do przeniesienia własności, postawienie przedsiębiorstwa w stan likwidacji zwykle obejmuje następujące etapy:
EnglishThe test procedure involves the following steps:
Na test składają się następujące etapy:
EnglishGoogle recommends the following steps:
Google zaleca podjęcie następujących czynności:.
EnglishYour account needs to be idle for 24 hours after following steps 1 through 5 in order to activate the security question option.
W celu aktywowania opcji pytania ochronnego po wykonaniu kroków od 1 do 5 konto musi pozostać nieaktywne przez 24 godziny.
EnglishWe consider that in this situation the following steps must be taken.
Uważamy, że należy w tej sytuacji: po pierwsze, ograniczyć zamknięcie pochylni do jednej i w ten sposób przywrócić szansę rentowności stoczni.
EnglishThe mechanism of action by which Botulinum neurotoxin type A exerts its effects on cholinergic nerve terminals can be described by a three-step sequential process which includes the following steps:
Mechanizm działania toksyny botulinowej typu A na cholinergiczne zakończenia nerwowe można opisać jako proces składający się z trzech kolejnych etapów:

Other dictionary words

English
  • the following steps

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.