"the following years" translation into Polish

EN

"the following years" in Polish

See the example sentences for the use of "the following years" in context.

Similar translations for "the following years" in Polish

the article
the conjunction
Polish
following adjective
to follow verb
years noun
Polish
year noun
Polish

Context sentences for "the following years" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, the new Statute for Assistants, which is in place at long last following years of discussion.
Pierwszym z nich jest nowy statut asystenta, który mamy wreszcie po latach dyskusji.
EnglishOver the following years the Council of Europe encouraged the emerging European institutions to adopt the flag as well.
W kolejnych latach Rada Europy zachęcała powstające instytucje europejskie do używania tej samej flagi.
EnglishThis is a major achievement for Europe, a very important and historic moment following years of deep crisis for the European Union.
To wielkie osiągnięcie dla Europy, bardzo ważny, historyczny moment po latach głębokiego kryzysu Unii Europejskiej.
EnglishIt became a nation only in 1971 following years of civil war which involved neighbouring ex-British colonies, Pakistan and India.
Stał się on państwem dopiero w 1971 r. po latach wojny domowej obejmującej sąsiadujące byłe kolonie brytyjskie, Pakistan i Indie.
EnglishSome are directly linked with the budget for this year or for the following years, until the end of the multiannual financial framework 2007-2013.
Niektóre są związane z budżetem na rok bieżący lub na lata następne, do zakończenia prac nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013.
EnglishThe EU cofinanced EUR 150 million in 2008, and allocated EUR 120 million in 2009 and EUR 100 million for the following years.
Unia Europejska przekazała dofinansowanie w wysokości 150 milionów euro w 2008 roku, a także przeznaczyła 120 milionów euro w 2009 roku i 100 milionów euro na kolejne lata.
EnglishThe inequalities also relate to gender and, characteristically, appear early in life and often continue throughout the following years and even generations.
Nierówności dotyczą też płci, a - co jest charakterystyczne - występują na wczesnym etapie życia i często przedłużają się na kolejne lata, a nawet całe pokolenia.
EnglishThe monument was successively lowered in the course of the following years, and in 1993 it disappeared from the surface entirely and can now only be seen through a window.
W ciągu kolejnych lat konstrukcję w całości stopniowo obniżano, aż w roku 1993 całkowicie zniknęła z powierzchni i można ją było oglądać tylko przez specjalną szybę.
EnglishNevertheless, we can be pleased that at long last, following years of debate, we have reached an agreement full stop, as this Treaty is an improvement on the current situation.
Niemniej jednak możemy być zadowoleni, że w końcu, po wieloletniej debacie, w ogóle udało się nam osiągnąć porozumienie, gdyż traktat ten stanowi poprawę obecnej sytuacji.

Other dictionary words

English
  • the following years

In the English-Turkish dictionary you will find more translations.