"the folly" translation into Polish

EN

"the folly" in Polish

See the example sentences for the use of "the folly" in context.

Similar translations for "the folly" in Polish

the article
the conjunction
Polish
folly noun

Context sentences for "the folly" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe wisdom of the prudent is to understand his way; But the folly of fools is deceit.
Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada.
EnglishThe crown of the wise is their riches; [But] the folly of fools is [only] folly.
Bogactwo mądrych jest koroną ich; ale głupstwo głupich zostaje głupstwem.
EnglishI would have preferred the entire folly of that waste to have been overturned.
Wolałbym, żeby dało się całkowicie uniknąć takiego bezsensownego trwonienia pieniędzy.
EnglishBrussels finally realised the folly of its policy to stifle production.
Bruksela wreszcie zdała sobie sprawę z głupoty jej polityki dławienia produkcji.
EnglishAnswer not a fool according to his folly, Lest thou also be like unto him.
Nie odpowiadaj głupiemu według głupstwa jego, abyś mu i ty nie był podobny.
EnglishEvery prudent man worketh with knowledge; But a fool flaunteth [his] folly.
Każdy ostrożny umiejętnie sobie poczyna; ale głupi rozpościera głupstwo.
EnglishThe simple inherit folly; But the prudent are crowned with knowledge.
Głupstwo prostacy dziedzicznie trzymają; ale ostrożni bywają koronowani umiejętnością.
EnglishThis their way is their folly: Yet after them men approve their sayings.
Ale człowiek we czci nie zostaje, podobnym będąc bydlętom, które giną.
Englishfolly is set in great dignity, and the rich sit in a low place.
Że głupi wywyższani bywają w godności wielkiej, a bogaci w mądrość nisko siadają;
EnglishFolly is joy to him that is void of wisdom; But a man of understanding maketh straight his going.
Głupstwo jest weselem głupiemu, ale człowiek roztropny prostuje drogę swoję.
EnglishLet a bear robbed of her whelps meet a man, Rather than a fool in his folly.
Lepiej jest człowiekowi spotkać się z niedźwiedzicą osierociałą, niżeli z głupim w głupstwie jego.
EnglishHe that giveth answer before he heareth, It is folly and shame unto him.
Kto odpowiada, pierwej niż wysłucha, głupstwo to jego i zelżywość.
EnglishThe tongue of the wise uttereth knowledge aright; But the mouth of fools poureth out folly.
Język mądrych zdobi umiejętność; ale usta głupich wywierają głupstwo.
EnglishHe that is slow to anger is of great understanding; But he that is hasty of spirit exalteth folly.
Nierychły do gniewu jest bogaty w rozum; ale porywczy pokazuje głupstwo.
EnglishHe shall die for lack of instruction; And in the greatness of his folly he shall go astray.
Onci umrze, przeto, że nie przyjmował ćwiczenia, a dla wielkości głupstwa swego będzie błądził.
EnglishThe heart of him that hath understanding seeketh knowledge; But the mouth of fools feedeth on folly.
Serce rozumne szuka umiejętności; ale usta głupich karmią się głupstwem
EnglishOur refusal to place it there is the greatest folly.
Nasza odmowa uwzględnienia w nim tego zagadnienia oznacza ogromne głupstwo.
EnglishWe voted against as we consider it to be euro-folly.
Zagłosowaliśmy przeciwko, ponieważ uważamy ją za pewien rodzaj euroobłędu.
EnglishFrom out of the populous city men groan, And the soul of the wounded crieth out: Yet God regardeth not the folly.
Ludzie w mieście wzdychają, a dusze zabitych wołają, a Bóg temu wstrętu nie czyni.
EnglishThen I saw that wisdom excelleth folly, as far as light excelleth darkness.
I obaczyłem, iż jest pożyteczniejsza mądrość niżeli głupstwo, tak jako jest pożyteczniejsza światłość, niżeli ciemność.

Other dictionary words

English
  • the folly

Moreover, bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.