"the food market" translation into Polish

EN

"the food market" in Polish

See the example sentences for the use of "the food market" in context.

Similar translations for "the food market" in Polish

the article
the conjunction
Polish
food noun
food adjective
market noun
to market verb

Context sentences for "the food market" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFood market trends in recent years have been characterised by a series of paradoxes.
Trendy na rynkach żywności w ostatnich latach cechują się licznymi paradoksami.
EnglishCompetition for the lowest price in the food market is fierce in Germany.
W Niemczech panuje ostra konkurencja o jak najniższą cenę na rynku żywności.
EnglishAll of my beverages are packaged in plastic, even at the health food market.
Opakowania napojów są plastikowe, nawet w sklepach ze zdrową żywnością.
EnglishHowever, what are the reasons that caused the situation on the world food market and the dramatic rise in food prices?
Jednak jakie przyczyny spowodowały tę sytuację na światowym rynku żywności i dramatyczny wzrost cen żywności?
EnglishWe cannot allow financial speculation to continue causing uncontrolled price rises and global food market volatility.
Nie możemy dopuścić do dalszych spekulacji finansowych, które powodują niekontrolowane podwyżki cen i zmiany na światowych rynkach żywności.
EnglishA few years ago, I was in a food market in the town where I grew up in that red zone in northeastern Pennsylvania, and I was standing over a bushel of tomatoes.
Kilka lat temu byłam na targu, w miasteczku, gdzie dorastałam, w północno-wschodniej Pensylwanii.
EnglishBut we have got to look at a more long-term solution, to try and find out exactly why the food market has ended up like this.
Jednakże musimy przyjrzeć się długookresowemu rozwiązaniu, aby spróbować dokładnie określić, dlaczego rynek żywnościowy znalazł się w takiej sytuacji.
EnglishSpatial planning for energy sources and the food market are in turmoil because agriculture is being used to supply energy.
W zakresie planowania przestrzennego źródeł energii oraz rynku spożywczego panuje zamieszanie, ponieważ rolnictwo jest wykorzystywane do dostarczania energii.
EnglishNo doubt there is some connection, but it is not possible to maintain that this is one of the main reasons for the current situation on the food market.
Bez wątpienia jest pewne powiązanie, ale nie można twierdzić, że jest to jeden z głównych powodów obecnej sytuacji na rynku żywnościowym.
EnglishAgriculture cannot, therefore, be compared with other sectors of the economy which are able to thrive in a free market, because the food market is not a free market.
Nie można więc porównywać rolnictwa do innych sektorów gospodarki rozwijających się świetnie na wolnym rynku, ponieważ rynek żywności nie jest wolnym rynkiem.
EnglishThe report is based on the idea that free price-setting on the food market is a bad solution and it calls for the introduction of price regulation in this sector of the economy.
Opiera się ono bowiem na założeniu, że swobodne kształtowanie się cen na rynku żywności jest złym rozwiązaniem i zawiera propozycję wprowadzenia regulacji cen w tym sektorze gospodarki.

Other dictionary words

English
  • the food market

Translations into more languages in the bab.la English-Romanian dictionary.