"the forces" translation into Polish

EN

"the forces" in Polish

EN the forces
volume_up
{plural}

1. military

The armed forces implement the state monopoly on violence.
Siły zbrojne wdrażają państwowy monopol na przemoc.
The inhabitants of Ashraf were bombed by US forces at the beginning of the invasion in 2003.
Mieszkańcy Ashraf zostali zbombardowani przez siły zbrojne USA na początku inwazji w 2003 roku.
We know about the so-called line of control guarded by the armed forces of the two countries.
Wiemy o tzw. linii kontroli strzeżonej przez siły zbrojne obu państw.

Similar translations for "the forces" in Polish

the article
the conjunction
Polish
forces noun
to force verb
force noun

Context sentences for "the forces" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCustoms authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
EnglishThey have mobilised considerable army and police forces to deal with demonstrators.
Do ochrony przed demonstrantami zmobilizowano znaczne siły wojskowe i policyjne.
EnglishOn the contrary, joining forces is more democratic, uniting promotes cooperation.
Wręcz przeciwnie, łączenie sił jest bardziej demokratyczne, wzmaga współpracę.
EnglishThis necessitates, forces even, a mini-revision of the financial perspective.
W tym celu potrzebna jest a nawet niezbędna mała rewizja perspektywy finansowej.
EnglishShe foresaw the imposition of rule by the forces of darkness - how right she was!
Przewidziała ona narzucenia porządku przez siły ciemności - jak bardzo miała rację!
EnglishWe have to mobilise forces and financial resources because this is about human lives.
Musimy zmobilizować siły i środki finansowe, ponieważ chodzi tu o ludzkie życie.
EnglishThe car manufacturing industry is one of the driving forces of the European economy.
Przemysł samochodowy jest jednym z czynników napędzających europejską gospodarkę.
EnglishThe behaviour of the Turkish occupation forces in Cyprus is also a real scandal.
Bulwersujące jest również zachowanie tureckich sił okupacyjnych na Cyprze.
EnglishThe following day the authorities sent KGB special forces to independent journalists.
Następnego dnia władze wysyłają służby specjalne KGB na niezależnych dziennikarzy.
EnglishAnd as you come around the banks in these valleys, the forces can get up to two Gs.
Przy lataniu wzdłuż brzegów dolin, siły bezwładności mogą osiągnąć nawet 2g.
EnglishWell, the problem is that we've got very complicated forces in the climate system.
Rzecz w tym, że mechanizmy w systemie klimatycznym są bardzo skomplikowane.
EnglishThese are hugely powerful forces that define what we want and how we view ourselves.
To są potężne siły które określają nasze pragnienia i to jak się postrzegamy.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Mogą to być na przykład wysokie mosty, niedostępne dla ekip ratowniczych.
EnglishIt demonstrates the best that Europe can achieve when everyone joins forces.
Jest przykładem najlepszego, co Europa może osiągnąć, jeśli wszyscy zjednoczą siły.
EnglishThis is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
Jest to tym istotniejsze teraz, kiedy władzę sprawują proeuropejskie partie liberalne.
EnglishYou said, Commissioner, that some Member States are now allowed to join forces.
Powiedział pan, panie komisarzu, że niektóre państwa członkowskie nie mogą połączyć sił.
English. - I condemn the Chinese armed forces' repression of Tibetan protestors.
na piśmie. - Potępiam represje chińskich sił zbrojnych wobec protestujących w Tybecie.
EnglishOutside was a contingent of the army, strike forces, police and civilian action forces.
Na zewnątrz zgromadziło się wojsko, oddziały specjalne, policja i cywilne bojówki.
EnglishWhen will European forces advance into Chad, as promised for last summer?
Kiedy europejskie siły pokojowe wejdą do Czadu, jak to obiecano zeszłego lata?
EnglishThe resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.
Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.