"the foreigner" translation into Polish


Showing results for "the". "the foreigner" is currently not in our dictionary.
EN

"the foreigner" in Polish

volume_up
the {art.}
volume_up
the {conj.}
PL

EN the
volume_up
{article}

2. "identifying"

the (also: that, this, yonder)
volume_up
ten {pron.}
This state, this government, this president, scorn the rights of men and women.
Ten kraj, ten rząd, ten prezydent lekceważą prawa mężczyzn i kobiet.
The closure of two slipways would destroy that gain and that achievement.
Zamknięcie dwóch pochylni zniszczy ten dorobek i ten wysiłek.
And basically, the shape appears largely because of a kind of a first-mover advantage.
Zasadniczo, ten kształt pojawił się gdyż działa zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

Similar translations for "the foreigner" in Polish

the article
the conjunction
Polish
foreigner noun
foreign noun
foreign adjective
foreign
Polish

Context sentences for "the foreigner" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo keep thee from the evil woman, From the flattery of the foreigner's tongue.
Aby cię strzegły od niewiasty złej, i od łagodnego języka niewiasty obcej.
EnglishTo deliver thee from the strange woman, Even from the foreigner that flattereth with her words;
Wyrywając cię od niewiasty postronnej i obcej, która pochlebia łagodnemi słowy;
EnglishThat they may keep thee from the strange woman, From the foreigner that flattereth with her words.
Aby cię strzegły od żony cudzej, i od obcej, która mówi łagodne słowa.
EnglishOf a foreigner thou mayest exact it: but whatsoever of thine is with thy brother thy hand shall release.
Od obcego wyciągać dług możesz: ale cobyś miał u brata twego, odpuści mu ręka twoja:
EnglishA Latin American head of state writing to Europe is not really a foreigner, it is like a cousin writing.
Głowa latynoamerykańskiego państwa pisząca do Europy to nie jest ktoś obcy, to tak, jakby pisał kuzyn.
EnglishAnd all the men of his house, those born in the house, and those bought with money of a foreigner, were circumcised with him.
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.
EnglishThe mosque where the respectful foreigner is showered with blessings and with tears, and welcomed as a gift.
Meczet, gdzie pełnego szacunku obcokrajowca przyjmuje się z błogosławieństwem i łzami, witając go jako dar. i łzami, witając go jako dar.
EnglishIt is absurd to exclude candidates who are married to a foreigner or have children who are foreign nationals.
To niedorzeczne, że wyklucza się kandydatów pozostających w związku małżeńskim z cudzoziemcami lub których dzieci są obywatelami innego państwa.
EnglishI also have a constituent, Andrew Symeou, who has been in jail in Greece since July, refused bail because he was a foreigner.
Mojemu wyborcy, Andrew Symeou, który przebywa od lipca w greckim więzieniu, odmówiono zwolnienia za kaucją, gdyż jest obcokrajowcem.
EnglishAnd whether you are a foreigner who wants to come to Estonia to work, or an Estonian who wants to work abroad, you can find the information you need here.
Przydatne informacje znajdą tu zarówno obcokrajowcy planujący pracę w Estonii, jak i Estończycy planujący wyjazd za granicę.
EnglishAny of them who show any intention of speaking to a foreigner are punished with lengthy police detention or preventive intimidation.
Ktokolwiek okazuje jakikolwiek zamiar rozmowy z obcokrajowcem jest karany długotrwałym przetrzymywaniem w areszcie policyjnym lub prewencyjnym zastraszaniem.
EnglishNeither let the foreigner, that hath joined himself to Jehovah, speak, saying, Jehovah will surely separate me from his people; neither let the eunuch say, Behold, I am a dry tree.
Niech tedy nie mówi cudzoziemiec, który przystaje do Pana, mówiąc: Zaiste Pan mię odłączył od ludu swego; niech też nie mówi trzebieniec: Otom ja drzewo suche.
EnglishThen she fell on her face, and bowed herself to the ground, and said unto him, Why have I found favor in thy sight, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a foreigner?
Tedy ona upadłszy na oblicze swoje, ukłoniwszy się aż do ziemi rzekła do niego: Skądżem znalazła łaskę w oczach twoich, iż mię znasz, gdyżem jest cudzoziemka?
EnglishFor example, find links to governmental websites with details on family support or links to facts on what you need to keep in mind when you want to live in Germany as a foreigner.
Znajdziesz tu linki do stron rządowych zawierających szczegółowe informacje dotyczące pomocy rodzinie i linki do stron z informacjami potrzebnymi obcokrajowcom mieszkającym w Niemczech.
EnglishAnd he that is eight days old shall be circumcised among you, every male throughout your generations, he that is born in the house, or bought with money of any foreigner that is not of thy seed.
I zrodziła ziemia trawę, ziele wydawające nasienie, według rodzaju swego, i drzewo czyniące owoc, w którym nasienie jego, według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.