"the forest" translation into Polish

EN

"the forest" in Polish

See the example sentences for the use of "the forest" in context.

Similar translations for "the forest" in Polish

the article
the conjunction
Polish
forest noun
forest adjective
Polish
to forest verb
Polish

Context sentences for "the forest" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.
EnglishAnd all the people came into the forest; and there was honey upon the ground.
Tedy wszystek lud onej ziemi przyszedł do lasu, gdzie było wiele miodu na ziemi.
EnglishThe EU needs to pay special attention to the risk posed by biofuels to forest sinks.
UE powinna zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, które stanowią dla lasów biopaliwa.
English(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Pani przewodnicząca! Czterdzieści procent powierzchni Kamerunu pokrywają lasy.
EnglishI hope that this VPA system will be rolled out quickly to other forest countries.
Mam nadzieję, że system VPA zostanie szybko rozszerzony na inne kraje posiadające lasy.
EnglishForest fires in the summer of 2009 (motions for resolutions tabled): see Minutes
Letnie pożary lasów (2009) (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
EnglishThe next item is the joint debate - Forest law (Cameroon, Republic of Congo)
Kolejnym punktem obrad jest połączona debata - prawo leśne (Kamerun, Republika Konga)
EnglishThere is a need for research, in particular, into ways of limiting forest fires.
Potrzebne są badania naukowe, szczególnie w zakresie sposobów zapobiegania pożarom lasów.
EnglishMeat production is one of the main causes of forest destruction in Amazonas.
Produkcja mięsa jest jednym z głównych powodów niszczenia lasów w Amazonii.
English200 000 hectares of forest have been destroyed in the south west of France.
200 000 hektarów lasu zostało zniszczonych w południowo-wschodniej Francji.
EnglishReally, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection?
Skąd naprawdę weźmiemy środki, które obiecaliśmy na dostosowanie się i ochronę lasów?
EnglishThou makest darkness, and it is night, Wherein all the beasts of the forest creep forth.
Przywodzisz ciemność, i bywa noc, w którą wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.
EnglishIn Poland, the coefficient of the threat of forest fires is one of the highest in Europe.
W Polsce współczynnik zagrożenia pożarowego lasów należy do największych w Europie.
EnglishDuring the Cultural Revolution in China many square kilometres of forest were cut down.
W czasie rewolucji kulturalnej w Chinach wycięto wiele kilometrów kwadratowych lasów.
EnglishI am proud to be from the Forest of Dean, to be English and European.
Chlubię się tym, że pochodzę z Forest of Dean, jestem Anglikiem i Europejczykiem.
EnglishThe forest issue is not just about carbon, but about people's lives.
Kwestia lasów nie dotyczy wyłącznie dwutlenku węgla, ale również życia ludzkiego.
EnglishYou know more than Benki knew when he left his forest and went 3,000 miles.
Wiecie więcej niż wiedział Benki kiedy wyjeżdżał z dżungli i przebył te 4828 kilometrów.
EnglishThat, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.
To idealny przykład dolewania oliwy do ognia, którego nie można utrzymać pod kontrolą.
EnglishAnd finally, the sugar palm forest takes over and provides the people with permanent income.
Aż w końcu, palma cukrowa przejmie teren, staje się stałym źródłem utrzymania.
EnglishThe ratio of clearance to new forest growth is even higher than 100%.
Stosunek skali wylesiania do nowego przyrostu drzewostanu wynosi nawet ponad 100 %.

Other dictionary words

English
  • the forest

Search for more words in the English-Korean dictionary.