"the formation of" translation into Polish

EN

"the formation of" in Polish

See the example sentences for the use of "the formation of" in context.

Similar translations for "the formation of" in Polish

the article
the conjunction
Polish
formation noun
format noun
of preposition
Polish

Context sentences for "the formation of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs the tendency for thrombus formation decreases, the frequency may be reduced.
Częstość może być zmniejszana, jeżeli obniża się skłonność do tworzenia skrzeplin.
EnglishHowever, no antibody formation to the reteplase molecule has been observed.
Jednakże nie stwierdzono powstawania przeciwciał przeciwko cząsteczce reteplazy.
EnglishAt mid-cycle, high levels of LH trigger corpus luteum formation and ovulation.
W połowie cyklu, duże stężenie LH powoduje tworzenie się ciałka żółtego i owulację.
EnglishThis increases the risk of the formation of clots during high-risk situations.
Zwiększa się wówczas ryzyko powstawania skrzeplin w sytuacjach zwiększonego ryzyka.
EnglishWhy, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?
Skąd zatem tak drastyczna zmiana przepisów w sprawie tworzenia grup politycznych?
EnglishThe European Union is facing its greatest challenges since its formation.
Unia Europejska stoi przed największymi wyzwaniami od chwili swojego powstania.
EnglishThe potential clinical relevance of neutralizing antibody formation is not known.
Potencjalne znaczenie kliniczne powstawania przeciwciał neutralizujących nie jest znane.
EnglishAntithrombotics are medicines to prevent formation of blood clots (thrombosis).
Leki przeciwzakrzepowe to preparaty zapobiegające powstawaniu skrzepów krwi (zakrzepicy).
EnglishAntithrombotics are medicines which prevent the formation of blood clots (thrombosis).
Leki przeciwzakrzepowe zapobiegają tworzeniu się skrzepów krwi (zakrzepicy).
EnglishPradaxa is a medicine which is used to prevent the formation of blood clots.
Pradaxa to lek stosowany w celu zapobiegania tworzeniu się skrzepów krwi.
EnglishIn some countries, there is absolutely no transparency at all for price formation.
W wielu krajach ustalanie cen nie odbywa się na przejrzystych zasadach.
EnglishThis results in a rebalance of bone turnover in favour of bone formation.
Powoduje to przywrócenie równowagi obrotu kostnego na korzyść procesu odbudowy kości.
EnglishThe active substance in Adenuric, feboxustat, reduces the formation of uric acid.
Substancja czynna w preparacie Adenuric, feboksustat, redukuje powstawanie kwasu moczowego.
EnglishOlive oil slightly decreased the PhIP formation, but it was nearly negligible.
Oliwa z oliwek lekko zwiększyła ilość PhIP, ale prawie niezauważalnie.
EnglishPoorly upgraded roads and the formation of tailbacks also increase the potential danger.
Słabo naprawione drogi i powstawanie korków drogowych zwiększają potencjalne ryzyko.
EnglishTreatment with Trudexa may result in the formation of autoimmune antibodies.
Leczenie produktem Trudexa może powodować powstawanie autoprzeciwciał.
Englishblood clot formation in the artery or vein of the affected arm or leg
wytworzenie zakrzepu w tętnicy lub żyle w zmienionej chorobowo ręce lub nodze
EnglishWe need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Musimy przeciwstawić się anarchii i zapobiegać tworzeniu się monopoli.
EnglishAn increased formation of auto-antibodies may occur during treatment with interferon beta.
Podczas leczenia interferonem beta może wystąpić zwiększona produkcja autoprzeciwciał.
EnglishTreatment with Humira may result in the formation of autoimmune antibodies.
Leczenie produktem Humira może powodować powstawanie autoprzeciwciał.

Other dictionary words

English
  • the formation of

Translations into more languages in the bab.la Chinese-English dictionary.