"the formulation" translation into Polish

EN

"the formulation" in Polish

See the example sentences for the use of "the formulation" in context.

Similar translations for "the formulation" in Polish

the article
the conjunction
Polish
formulation noun

Context sentences for "the formulation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg w postaci granulatu nie jest wskazany w wieku poniżej 6 miesięcy.
EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg granulat nie jest wskazany u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
EnglishIn two of the studies, lansoprazole (formulation) was given immediately after a meal.
W dwóch z tych badań lanzoprazol (preparat) był podawany bezpośrednio po posiłku.
EnglishA study of trehalose, a major formulation excipient did not reveal any toxicities.
Badanie trehalozy, głównej substancji pomocniczej, nie ujawniło żadnej toksyczności.
EnglishThe intravenous formulation is an alternative to your oral administration.
Postać leku do stosowania dożylnego stanowi alternatywę dla podawania doustnego.
EnglishSurely this should be defined before we start on the formulation of the content.
Z pewnością należy go określić, zanim przejdziemy do formułowania treści porozumienia.
EnglishTherefore, I fully support the formulation of an oral question to the Commission.
W związku z tym w pełni popieram sformułowanie pytania ustnego do Komisji.
EnglishThe injection button colour will vary based on the formulation of Insuman insulin used.
Kolor przycisku podania insuliny zależy od rodzaju podawanej insuliny Insuman.
EnglishThe formulation does not contain a preservative and is for single use only.
W składzie roztworu nie ma konserwantów i jest on wyłącznie do jednorazowego użycia.
EnglishTherefore absorption of pseudoephedrine was not affected by the Aerinaze formulation.
Jak wynika z badania na wchłanianie pseudoefedryny nie miał wpływu preparat Aerinaze.
EnglishIt may be a milestone in the formulation of a standardised European regulatory framework.
Może to być kamień milowy w formułowaniu ujednoliconych europejskich ram prawnych.
EnglishLeukoScan [ 99mTc ] can be stored at room temperature after formulation.
LeukoScan [ 99mTc ] może być przechowywany po przygotowaniu w temperaturze pokojowej.
EnglishIt is therefore recommended to use the oral suspension formulation in children 2- < 12.
Z tego względu u dzieci od 2 do < 12 lat zaleca się stosowanie zawiesiny.
EnglishAdministration of a parenteral formulation of cefuroxime should be considered.
Należy wtedy rozważyć podawanie cefuroksymu w postaci pozajelitowej.
EnglishAbsorption Mean absolute bioavailability for the capsule formulation is 98 %.
Wchłanianie Średnia bezwzględna dostępność biologiczna leku w postaci kapsułek wynosi 98 %.
EnglishTwenty-one years on, must we come up with such a bland formulation?
Czy dwadzieścia jeden lat później musimy przedstawiać tak bezbarwne sformułowania?
EnglishPimecrolimus is a calcineurin inhibitor approved as cream formulation at a 1 % concentration.
Pimekrolimus jest inhibitorem kalcyneuryny zatwierdzonym w postaci 1 % kremu.
EnglishAlso IS and NO have granted marketing authorisation to this formulation.
Także Islandia i Norwegia przyznały pozwolenie na dopuszczenie tego preparatu do obrotu.
EnglishTemodal is also available as a hard capsule formulation (oral use).
Temodal dostępny jest w postaci twardych kapsułek (do stosowania doustnego).
EnglishSaquinavir/ Efavirenz (1,200 soft capsule formulation q8h/ 600 q. d.)
Sakwinawir, efawirenz (1 200 mg w postaci kapsułki miękkiej co 8 godz., 600 mg 1 × d.)

Other dictionary words

English
  • the formulation

In the English-Portuguese dictionary you will find more translations.