"the foundations" translation into Polish

EN

"the foundations" in Polish

See the example sentences for the use of "the foundations" in context.

Similar translations for "the foundations" in Polish

the article
the conjunction
Polish
foundation noun

Context sentences for "the foundations" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.
EnglishThe European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
EnglishWe must breathe life into the foundations on which the European Union is based.
Musimy tchnąć życie w fundamenty, na których opiera się Unia Europejska.
EnglishIn fact, in my view, those foundations will often be a little more ethical.
Moim zdaniem poprawi to też w wielu przypadkach poziom etyczny tego sektora.
EnglishTo put it plainly, free movement is to Europe what foundations are to buildings.
Mówiąc krótko, swobodne poruszanie się jest dla Europy tym, czym fundamenty dla budynków.
EnglishAnd on top of that money will be channelled into all sorts of political foundations.
Ponadto środki będą kierowane do wszelkiego rodzaju fundacji politycznych.
EnglishI am not sure that we currently have sufficiently solid foundations to cope.
Nie jestem pewien, czy obecnie mamy wystarczająco mocne fundamenty, by sobie poradzić.
EnglishWe cannot allow ourselves to weaken the foundations of European integration.
Nie możemy sobie pozwolić na osłabienie podstaw integracji europejskiej.
EnglishMr President, press freedom and free democratic government are the foundations of the EU.
Panie przewodniczący! Wolność prasy i demokratyczne rządy są fundamentami UE.
EnglishIt undermines the fundamental rights of our people and the foundations of our democracy.
Zagraża podstawowym prawom naszych obywateli i podwalinom naszej demokracji.
EnglishThis is also, if you talk to legal scholars, the foundations of new ideas in legal thought.
A także, jak powiedzą wam badacze prawa, podstawy nowych idei w myśli prawniczej.
EnglishWe cannot undermine the moral foundations of democracy which rest on those very values.
Nie możemy podważać zasad demokracji, które opierają się na tych właśnie wartościach.
EnglishThey need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
Muszą określić jasne, zdrowe i solidne fundamenty, zapewniające lepszą przyszłość.
EnglishAs you know, we must rebuild public finances on sustainable foundations.
Jak Państwo wiecie, musimy odbudować finanse publiczne w oparciu o trwałe fundamenty.
EnglishFurthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
Ten wczesny etap leży również u podstaw procesu uczenia się przez całe życie tych dzieci.
EnglishIt is at least equally important that we build on European foundations.
Co najmniej równie ważne jest to, aby budować na fundamentach europejskich.
EnglishI repeat what I said at the start: the European economy is still on solid foundations.
Powtarzam to, co powiedziałem na początku: europejska gospodarka nadal ma mocne podstawy.
EnglishThe EU must listen to the children: they are the foundations of tomorrow's society.
UE musi słuchać dzieci: one są fundamentem przyszłego społeczeństwa.
EnglishThe same goes for the proposals being made on the respective political foundations.
To samo dotyczy propozycji odnoszących się do fundacji politycznych.
EnglishThis would lay the foundations for an improved relationship between Armenia and Turkey.
Podłożyłoby to podwaliny pod lepsze stosunki pomiędzy Armenią i Turcją.

Other dictionary words

English
  • the foundations

More translations in the English-Norwegian dictionary.