"the founders" translation into Polish

EN

"the founders" in Polish

See the example sentences for the use of "the founders" in context.

Similar translations for "the founders" in Polish

the article
the conjunction
Polish
to founder verb
founder noun

Context sentences for "the founders" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's a company created by the Kazaa founders called Skype.
Jest taka spóła stworzona przez twórców programu Kazaa zwana Skype.
EnglishIt is therefore astonishing that those who set themselves up as founders of democracy oppose this treaty.
Zdumiewa zatem, że ci, którzy uważają się za ojców demokracji sprzeciwiają się temu traktatowi.
English. ~~~ This is one of their founders, Gert Schaeffer.
To typowa haftowana angora, jaką wytwarza się w tej kulturze, a to jedna z jej założycielek Gert Schaeffer.
EnglishIt founders quite simply on the communication strategy.
Nie sprawdza się po prostu jego strategia komunikacyjna.
EnglishOne of the founders went to Switzerland, saw it implemented someplace, said, "Wow, that looks really cool.
Jedna z założycielek Zipcar była w Szwajcarii, podejrzała tam ten pomysł, pomyślała: "Wow, to naprawdę świetne.
English(Text: stoned founders) (Laughter) And some of them, like paleontological shvisle, they contain Snoop Dogg.
(Tekst: upaleni Założyciele) (Śmiech) Niektóre z nich, np. paleontological shvisle, zawierają slang Snoop Dogga.
EnglishAll three of the founders of Netscape had it.
Wszyscy 3 założyciele Netscape również.
EnglishThese are three of the founders of the Internet.
EnglishThat has also brought Europe a step closer to the role that we envisage together as co-founders of a global world.
Posunęło to również Europę o krok bliżej w kierunku roli, jaką wspólnie przewidujemy jako współzałożyciele globalnego świata.
EnglishAnd then James Watson's -- one of the co-founders of DNA -- genome was done for two million dollars, and in just two months.
A później genom Jamesa Watsona, jednego z odkrywców DNA, został odczytany za dwa miliony dolarów w przeciągu dwóch miesięcy.
EnglishThe founders of Europe had an opposite belief: in order to achieve peace, absolute national sovereignty has to be renounced.
Założyciele Unii Europejskiej mieli przeciwne przekonanie: aby osiągnąć pokój, należy odstąpić od absolutnej suwerenności państwa.
EnglishIt is not a question of saving the reputation of the founders of the EU but rather of building Europe and working in favour of European citizens.
Nie chodzi tu o ratowanie reputacji założycieli UE, ale o budowanie Europy i działanie na rzecz obywateli europejskich.
EnglishWe were actually introduced because we both knew Linda Avey, one of the founders of the first online personal genomic companies.
Zostaliśmy sobie przedstawieni, ponieważ oboje znaliśmy Lindę Avey, jedną z założycielek pierwszej internetowej firmy analizującej ludzki genom.
EnglishBy doing away with the inequalities between the old and new Member States we will achieve what the founders of the European Union envisaged.
Usuwając nierówności między starymi a nowymi państwami członkowskimi osiągniemy to, co wyobrażali sobie założyciele Unii Europejskiej.
EnglishHaving its founders still aboard directing the company, Google has every chance of reflecting its core values and beliefs in its every action in the future.
Zważywszy, że założyciele firmy wciąż nią kierują, Google ma szansę odzwierciedlać swoje podstawowe wartości i przekonania w przyszłych działaniach.
EnglishAzerbaijan actively participates in the European Neighbourhood Policy, is one of the EU's six Eastern partners, and is among the founders of the Euronest Parliamentary Assembly.
Azerbejdżan aktywnie uczestniczy w europejskiej polityce sąsiedztwa, jest jednym z sześciu wschodnich partnerów UE, a także jednym z założycieli Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.
EnglishHowever, step by step, the Community, this method idealised by Jean Monnet and its founders, has advanced into other areas in order to find common solutions to common problems.
Jednakże Wspólnota krok po kroku - metoda ta została wyidealizowana przez Jeana Monneta i jej twórców - wstąpiła na inne obszary, tak aby znaleźć wspólne rozwiązania wspólnych problemów.
EnglishI would like to welcome to the plenary chamber Maria Romana de Gasperi, the daughter of the great Italian statesman and one of the founders of the European Community, Alcide de Gasperi.
Pragnę powitać na sali plenarnej panią Marię Romanę de Gasperi, córkę wielkiego włoskiego męża stanu, jednego z ojców założycieli Wspólnoty Europejskiej - Alcide'a de Gasperiego.

Other dictionary words

English
  • the founders

Translations into more languages in the bab.la English-Finnish dictionary.