"the founding fathers" translation into Polish

EN

"the founding fathers" in Polish

See the example sentences for the use of "the founding fathers" in context.

Context sentences for "the founding fathers" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
Ten los połączył nas dla naszego wspólnego dobra, zgodnie z wizją ojców założycieli.
EnglishAbove all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Ojcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.
EnglishAre the values handed down to us by the founding fathers of Europe still meaningful?
Czy wartości, które przekazali nam ojcowie-założyciele Europy, wciąż mają znaczenie?
EnglishThis is childish and unworthy of the founding fathers' European vision.
Jest to dziecinne i niegodne dla założycielskiej ojcowskiej europejskiej wizji.
EnglishJust now, Mr Zwiefka spoke of utopia, recalling the founding fathers.
Przed chwilą pan poseł Zwiefka mówił o mrzonce, przywołując ojców założycieli.
EnglishThis was also the underlying idea of the founding fathers of the Economic and Monetary Union.
Była to również myśl przewodnia ojców założycieli Unii Gospodarczej i Monetarnej.
EnglishThis was the founding fathers' genuine wish for the creation of the European Union.
Dokładnie tego pragnęli ojcowie założyciele, tworząc Unię Europejską.
EnglishSo the founding fathers said, "We've got some money to spend. ~~~ What can we build here?"
Więc ojcowie-założyciele uznali: "Mamy trochę kasy do wydania" "Co możemy tu wybudować?
EnglishThis section on the founding fathers is therefore a work in progress.
Ta część poświęcona ojcom-założycielom jest w trakcie przygotowywania.
EnglishI have to say that in these six months we have caught a taste of the time of the founding fathers.
Przyznam, że przez te sześć miesięcy poczuliśmy się jak za czasów ojców założycieli.
EnglishThat was the basis of the financing of the Union by the founding fathers.
Według jej ojców-założycieli była to podstawa finansowania Unii.
EnglishIt's because of what happened in 1776 with the Founding Fathers.
To z powodu tego, co stało się w 1776 za pośrednictwem Ojców Założycieli.
EnglishWhat we need is authentic government, if we want to be true to the will of the founding fathers.
Potrzebujemy rządu z prawdziwego zdarzenia, jeżeli chcemy być wierni idei ojców założycieli.
EnglishBeyen is one of the lesser-known members of the group of Founding Fathers of the EU.
Beyen jest jednym z mniej znanych ojców-założycieli UE.
EnglishOver half a century on, it is worth asking if the philosophy of the founding fathers is still relevant.
Po ponad pół wieku warto zapytać, czy filozofia ojców założycieli jest nadal aktualna.
EnglishThe founding fathers understood this and established Europe as a community based on the rule of law.
Ojcowie założyciele rozumieli to i stworzyli Europę jako wspólnotę opartą na rządach prawa.
EnglishThe Founding Fathers were, for my point of view, the original anatomical activists, and this is why.
Według mnie byli pierwszymi aktywistami anatomii - oto i mój powód.
EnglishThis is the Europe of Jean Monnet and of all the founding fathers.
To jest Europa Jeana Monneta i wszystkich ojców założycieli.
EnglishIts founding fathers brought it to life as a pledge of peace, as a mission to create a strong Europe.
Ojcowie założyciele urzeczywistnili ją jako gwarancję pokoju, jako misję stworzenia silnej Europy.
EnglishWhere will the project be that the founding fathers baptised?
Co stanie się z projektem, stworzonym przez jej założycieli.

Other dictionary words

English
  • the founding fathers

In the Danish-English dictionary you will find more translations.