"the free" translation into Polish

EN

"the free" in Polish

See the example sentences for the use of "the free" in context.

Similar translations for "the free" in Polish

the article
the conjunction
Polish
free noun
free adjective
free adverb
Polish
free
Polish
to free verb

Context sentences for "the free" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe reconstituted solution should be a clear liquid, free of undissolved matter.
Otrzymany roztwór powinien być klarownym płynem bez nierozpuszczonych cząstek.
EnglishOne ml solution contains 7.5 mg atosiban free-base in the form of atosiban acetate.
ml roztworu zawiera 7, 5 mg atozybanu (wolna zasada) w postaci octanu atozybanu.
EnglishAnd the man shall be free from iniquity, and that woman shall bear her iniquity.
Tedy nie będzie mąż on winien grzechu; ale niewiasta ona poniesie nieprawość swoję.
EnglishOur relationship must be much more extensive than a mere free trade agreement.
Nasze stosunki muszą wychodzić poza zakres samego porozumienia o wolnym handlu.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Moja druga uwaga dotyczy wolnego rynku w zakresie praw obszarów uprawy winorośli.
EnglishIt engages with a huge range of partners, mostly through free trade agreements.
Współpracuje z różnymi partnerami, najczęściej w ramach umów o wolnym handlu.
English- Madam President, this is perhaps the most difficult issue for a free society.
Pani przewodnicząca! Być może jest to najtrudniejszy problem wolnego społeczeństwa.
EnglishIn a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
W wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.
EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Wolna debata jest być może najpotężniejszym lekarstwem na ekstremizm i przemoc.
EnglishPrecisely for this reason it is important that we conclude a free trade agreement.
To właśnie dlatego ważne jest zawarcie przez nas porozumienia o wolnym handlu.
EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
Inny aspekt dotyczy pomysłu, aby korzyści z wolnego handlu były dwustronne.
EnglishFree speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
Wolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.
EnglishThat, too, explains the drawing up of the free trade agreement with South Korea.
To również wyjaśnia przygotowanie umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
English(RO) The free movement of goods is one of the cornerstones of the European Union.
(RO) Swobodny przepływ towarów stanowi jeden z kamieni węgielnych Unii Europejskiej.
EnglishAfter reconstitution it is a clear, colourless liquid, free from foreign matter.
Po odtworzeniu jest to przezroczysty, bezbarwny płyn, nie zawierający cząstek stałych.
EnglishThe radiolabelled product should not contain more than 10 % free technetium.
Radioznakowany produkt nie powinien zawierać więcej niż 10 % wolnego technetu.
EnglishThis agreement includes all the measures necessary to establish a free trade area.
Umowa ta przewiduje wszystkie środki konieczne do utworzenia obszaru wolnego handlu.
EnglishFree trade agreement with South Korea: impact on European industry (debate)
Umowa o wolnym handlu z Koreą Południową: wpływ na przemysł europejski (debata)
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Wyraźnie widać, że jesteśmy bliscy zawarcia umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
EnglishThe summit should also address the subject of reciprocal visa-free travel.
Na szczycie powinien zostać również omówiony temat wzajemnego ruchu bezwizowego.

Other dictionary words

English
  • the free

Translations into more languages in the bab.la Finnish-English dictionary.