"the free world" translation into Polish

EN

"the free world" in Polish

See the example sentences for the use of "the free world" in context.

Similar translations for "the free world" in Polish

the article
the conjunction
Polish
free noun
free adjective
free adverb
Polish
free
Polish
to free verb
world noun
Polish
world adjective
Polish

Context sentences for "the free world" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Europe, at most we only have provisions or draft laws which discredit the free world.
W Europie pojawiają się najwyżej przepisy lub projekty kompromitujące wolny świat.
EnglishHe goes to Prague, he says, "We believe in a nuclear-free world."
Jedzie do Pragi i mówi: "Wierzymy w świat bez energii nuklearnej".
EnglishThe OSCE monitoring and field missions are an important part of the expansion of the free world.
Misje obserwacyjne OBWE i misje w terenie to ważne elementy służące poszerzaniu wolnego świata.
EnglishBut at the heart of this lies the clash between the free world and what remains a dictatorship.
U jego podstaw leży jednak konflikt między wolnym światem a podmiotem wciąż opartym na dyktaturze.
EnglishRegrettably, these measures are necessary because of the threat to the free world posed by Islam.
Środki te są niestety niezbędne ze względu na zagrożenie, jakie dla wolnego świata stanowi islam.
EnglishWe are also a democratic instrument for applying pressure and informing the free world.
My również jesteśmy demokratycznym instrumentem służącym do wywierania presji i informowania wolnego świata.
EnglishWe want a world in which every child, just like you guys, can take for granted a polio-free world.
Chcemy świata, w którym każde dziecko, tak ja wy, może uznać za pewnik świat wolny od wirusa polio.
EnglishThe revival of fair and free world trade is something that Doha can, and indeed must, achieve.
Dauhańska agenda rozwoju może i musi doprowadzić do odrodzenia sprawiedliwego i wolnego handlu na świecie.
EnglishThese cases clearly prove that Russia disregards all the standards that apply throughout the free world.
Na ich przykładzie jasno widać, że Rosja lekceważy wszelkie standardy, jakie obowiązują w całym wolnym świecie.
EnglishIt gave hope; hope for a free world, that all the pressure on those governments had had an effect.
To dawało nadzieję, to dawało nadzieję dla wolnego świata, że te wszystkie presje na tamtejsze rządy przynoszą skutek.
EnglishThese Games must lead to the downfall of Chinese policy, otherwise they will lead to the downfall of the entire free world.
Te igrzyska muszą się okazać wielką porażką polityki chińskiej, inaczej będą one porażką wolnego świata.
EnglishToday, the United States is giving very strong support to the whole free world so that the world can be free from terrorism.
Dzisiaj Stany Zjednoczone bardzo mocno wspierają cały wolny świat w tym, aby był on wolny od terroryzmu.
EnglishBut he says, "We want a nuclear-free world."
Mówi: "Chcemy świata bez energii nuklearnej.
EnglishThis is the free world of the USA.
Taki jest wolny świat Stanów Zjednoczonych.
EnglishThis debate shows that the free world, as colleagues have made clear, cannot and should not shake hands with murderers.
Ta debata pokazuje, że wolny świat, jak to wyraźnie udowodnili współpracownicy, nie może i nie powinien podać ręki mordercom.
EnglishThe EU does not belong to the free world.
EnglishThe free world had found a recipe for overcoming Soviet communism, but had not found one for overcoming Chinese communism.
Wolny świat znalazł receptę na pokonanie komunizmu sowieckiego, natomiast nie znalazł recepty na pokonanie komunizmu chińskiego.
EnglishI cannot understand the absence so far of the most obvious response: the free world must boycott the 2008 Olympics.
Nie mogę zrozumieć, dlaczego do tej pory nie pada najbardziej oczywisty postulat - olimpiada 2008 powinna być bojkotowana przez wolny świat.
EnglishIt is also the Gdańsk Shipyard that the leaders of the free world came to in the 1980s to encourage perseverance in the fight.
To do Stoczni Gdańskiej również w latach osiemdziesiątych przyjeżdżali przywódcy wolnego świata, zachęcając do wytrwałości w walce.
EnglishAfter all, even the leader of the free world needs a little help from the sultan of Facebookistan if he wants to get reelected next year.
Jakby nie było, nawet przywódca wolnego świata potrzebuje odrobinki wsparcia od sułtana Facebookistanu, jeśli liczy na reelekcję w nadchodzącym roku.

Other dictionary words

English
  • the free world

Translations into more languages in the bab.la English-Korean dictionary.