"the frontiers" translation into Polish

EN

"the frontiers" in Polish

See the example sentences for the use of "the frontiers" in context.

Similar translations for "the frontiers" in Polish

the article
the conjunction
Polish
frontier noun
frontier adjective

Context sentences for "the frontiers" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYes, we can see unity advanced by officials meeting officials across frontiers.
Tak, jedności sprzyjają urzędowe spotkania po różnych stronach granicy.
EnglishStories cannot demolish frontiers, but they can punch holes in our mental walls.
Opowiadania nie mogą zburzyć granic, ale mogą przebić otwory w naszych mentalnych ścianach.
English- Madam President, defined external frontiers are the essential attribute of nationhood.
- Pani przewodnicząca! Zdefiniowane granice zewnętrzne są podstawowym atrybutem państwowości.
EnglishBut now we have a new Berlin Wall, not on the frontiers of nations but within nations.
Teraz mamy jednak całkiem nowy mur berliński, nie na granicy między krajami, ale w ramach narodów.
EnglishWe have only just adopted the Television without Frontiers Directive.
Przecież dopiero co przyjęliśmy dyrektywę "Telewizja bez granic”.
EnglishPlease could he also tell him that it is not sensible to try to set the geographical frontiers of Europe.
Czy mógłby także powiedzieć mu, że to nie jest rozsądne próbować ustanawiać geograficzne granice Europy?
EnglishThe last article is an article entitled "No New Frontiers."
Ostatni artykuł nazywa się "Brak Nowych Granic".
EnglishI met people from all walks of life, so many of them doing the thing they loved, living on the frontiers of possibility.
Spotkałam wielu różnych ludzi, wielu z nich robiło, co kochają, żyjąc na granicach możliwości.
EnglishIf we want stability on our eastern frontiers we need more democracy and more market economy.
Jeśli chcemy stabilności za naszymi wschodnimi granicami, potrzebujemy w większym stopniu demokracji i gospodarki rynkowej.
English'Television without frontiers' is crucial for freedom of information and pluralism of the media in Europe.
"Telewizja bez granic” jest elementem niezbędnym dla zapewnienia wolności informacji i pluralizmu mediów w Europie.
EnglishThis is very important for all European Union Member States, but especially for countries with eastern frontiers.
To bardzo ważne dla wszystkich państw Unii Europejskiej, ale szczególnie dla państw graniczących ze Wschodem.
EnglishI am telling you, Commissioner: knows no frontiers!
Panie Komisarzu! Mówię do Pana: nie zna granic!
EnglishBut surely such security measures will enable an in-depth analysis not possible at the frontiers.
Wiadomo jednak, że te środki bezpieczeństwa umożliwią bardziej szczegółową analizę, niemożliwą do przeprowadzenia na granicach.
EnglishElimination of controls at the frontiers of Member States (road and inland waterway transport) (codified version) (vote)
Zniesienie kontroli na granicach (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) (głosowanie)
EnglishOther frontiers fell and the 'Schengen area' became decidedly larger, with obvious positive implications.
Kolejne granice zostały zlikwidowane i "obszar Schengen" znacznie się powiększył, z oczywistymi, pozytywnymi implikacjami.
EnglishYesterday, Reporters Without Frontiers ranked Sri Lanka number 162 on the Press Freedom Index out of 175 countries.
Wczoraj Reporterzy bez granic umieścili Sri Lankę na 162. miejscu na liście wolności prasy obejmującej 175 krajów.
EnglishThe fight against terrorism transcends national frontiers, and the need for international cooperation is obvious.
Walka z terroryzmem odbywa się ponad granicami państw i konieczność współpracy międzynarodowej jest tutaj oczywista.
EnglishSince these practices are carried on across frontiers, it is very difficult to bring those responsible to justice.
Ponieważ praktyki takie odbywają się transgranicznie, bardzo trudno jest postawić odpowiedzialnych przed wymiarem sprawiedliwości.
EnglishI believe that only those countries that have land frontiers with the European Union should be included in the neighbourhood policy.
Uważam, iż polityką sąsiedztwa powinny być objęte tylko te państwa, które mają granice lądowe z Unią Europejską.
EnglishThe Commission action on non-proliferation and disarmament does not stop at the frontiers of the Union.
Działania Komisji w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozbrojenia nie ograniczają się do tych realizowanych na granicach Unii.

Other dictionary words

English
  • the frontiers

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Hungarian-English dictionary.