"the fruit" translation into Polish

EN

"the fruit" in Polish

See the example sentences for the use of "the fruit" in context.

Similar translations for "the fruit" in Polish

the article
the conjunction
Polish
fruit noun
Polish
to fruit verb

Context sentences for "the fruit" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we must remember that the fruit must be of good quality, clean and fresh.
Musimy jednak pamiętać o tym, aby były to owoce dobrej jakości, czyste i świeże.
EnglishWhat fruit then had ye at that time in the things whereof ye are now ashamed?
Jakiżeście tedy naonczas pożytek mieli onych rzeczy, za które się teraz wstydzicie?
EnglishThe European Union must not play the part of a supranational fruit police.
Unia Europejska nie może pełnić roli ponadnarodowej policji w dziedzinie owoców.
EnglishDo not take your tablet with mineral water, fruit juice or any other drinks.
Nie popijać tabletki wodą mineralną, sokiem owocowym lub jakimkolwiek innym napojem.
EnglishAnd he answered and said unto it, No man eat fruit from thee henceforward for ever.
A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je.
EnglishOnly EU fruit is to be provided, for example bananas from remote regions.
Dostarczane mają być tylko owoce z UE, na przykład banany z odległych regionów.
EnglishBuild ye houses, and dwell in them; and plant gardens, and eat the fruit of them.
Budujcie domy, i osadzajcie się; szczepcie też sady, a jedzcie owoc ich;
EnglishAnd other fell into the good ground, and grew, and brought forth fruit a hundredfold.
A drugie padło na ziemię dobrą, a gdy wzeszło, przyniosło pożytek stokrotny.
EnglishHowever, I think that it is important for fruit and health to be the central issue.
Sądzę jednak, że istotne jest, aby podstawowe znaczenie miały owoce i problem zdrowia.
EnglishTo learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.
W celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.
EnglishThis metamorphosis will not bear fruit if it is not rooted in democracy.
Ta metamorfoza nie będzie owocna, jeżeli nie będzie zakorzeniona w demokracji.
EnglishWe cannot support paragraph 19, the so-called 'wonky fruit' paragraph.
Nie możemy poprzeć punktu 19, tak zwanego punktu w sprawie "zakręconych owoców”.
EnglishAn interview about fruit, large school classes and learning German in Namibia.
Rozmowa o owocach, dużych klasach i nauce języka niemieckiego w Namibii.
EnglishThe wicked desireth the net of evil men; But the root of the righteous yieldeth [fruit].
Niepobożny pragnie obrony przeciw nieszczęściu; ale korzeń sprawiedliwych daje ją.
EnglishSecondly, we must ensure that fruit and vegetables are safe for consumption.
Po drugie, musimy zapewnić, że owoce i warzywa można bezpiecznie spożywać.
EnglishI also welcome an initiative to distribute fruit and vegetables free in schools.
Przyjmuję też z zadowoleniem inicjatywę rozdawania w szkołach bezpłatnych owoców i warzyw.
EnglishGive her of the fruit of her hands; And let her works praise her in the gates.
Dajcie jej z owocu ręku jej, a niechaj ją chwalą w bramach uczynki jej.
EnglishProducer organisations account today for 40% of the total output of fruit and vegetables.
Dziś organizacje producentów odpowiadają za 40 % łącznej produkcji owoców i warzyw.
EnglishCountries such as Poland need a major school fruit promotional campaign.
W takich krajach jak Polska potrzebna będzie większa kampania promujaca ten program.
EnglishIt is the fruit of lengthy consultations and compromises with the various political groups.
Jest to owoc długich konsultacji i kompromisów z różnymi grupami politycznymi.

Other dictionary words

English
  • the fruit

Search for more words in the Indonesian-English dictionary.