"the full amount" translation into Polish

EN

"the full amount" in Polish

See the example sentences for the use of "the full amount" in context.

Similar translations for "the full amount" in Polish

the article
the conjunction
Polish
full adjective
to full verb
amount noun
to amount verb

Context sentences for "the full amount" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou might have to pay the full amount up front.
Być może jednak konieczne będzie zapłacenie z góry pełnej kwoty.
EnglishPatients should be instructed to inject the full amount of STELARA according to the directions provided in the package leaflet.
Pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności wstrzyknięcia całkowitej ilości produktu STELARA, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce dla pacjenta.
EnglishOn the contrary, ladies and gentlemen, the key issue for me is taking into account the full amount of quotas renounced during the whole restructuring period.
Panie i panowie! Przeciwnie, kluczową sprawą dla mnie jest uwzględnienie całkowitej sumy kwot, jakie odrzucono w ciągu całego okresu restrukturyzacji.
EnglishAt this stage, the Commission has not yet identified all the sources of financing corresponding to the full amount for the energy projects required by the recovery Plan in 2010.
Na obecnym etapie Komisja nie ustaliła jeszcze wszystkich źródeł finansowania odpowiadających pełnej kwocie przewidzianej na projekty energetyczne, która wynika z planu naprawy na rok 2010.

Other dictionary words

English
  • the full amount

Have a look at the Swahili-English dictionary by bab.la.