"the full cost" translation into Polish

EN

"the full cost" in Polish

See the example sentences for the use of "the full cost" in context.

Similar translations for "the full cost" in Polish

the article
the conjunction
Polish
full adjective
to full verb
cost noun
Polish
to cost verb

Context sentences for "the full cost" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly a few Member States could identify the full cost of asylum procedures.
Tylko kilka państw członkowskich było w stanie określić całkowity koszt procedur azylowych.
EnglishWhen buying prescription medicine abroad, you will probably have to pay the full cost of the medicine up front.
W przypadku kupowania leku na receptę za granicą konieczne będzie zapewne zapłacenie z góry jego pełnej ceny.
EnglishLabour Euro MPs do not believe that families should continue to bear the full cost of the UK's budgetary contribution.
Uważamy, że obywatele nie powinni nadal ponosić pełnych kosztów związanych ze składkami netto wpłacanymi przez Wielką Brytanię do budżetu.
EnglishIn some, treatment is free, in some you pay part of the cost, in others you have to pay the full cost and then claim a refund.
W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory musi ponieść część kosztów, a w jeszcze innych trzeba uiścić pełną opłatę i potem ubiegać się o jej zwrot.
EnglishI had one case, for instance, where we had to pay EUR 30 000 for a forensic accountant's report and where we were not allowed to recover the full cost of that report.
Miałem jedną sprawę, w której musieliśmy zapłacić 30 000 euro za raport sądowy i nie mogliśmy odzyskać pełnych kosztów tego raportu.
EnglishSo even with partial subsidy, three dollars is still not the full cost of a bed net, and now you only have 20 percent of the people with the bed nets, you lose the health immunity, that's not great.
Nawet z dofinansowaniem, bo 3 dolary to mniej niż koszt moskitiery. ~~~ Tylko 20% osób kupuje moskitiery; tracimy korzyści zdrowotne, niedobrze.
EnglishThe Commission considers it important to clarify that EU support was never intended to cover the full cost of decommissioning, nor to compensate for all the economic consequences.
W opinii Komisji istotne jest wyjaśnienie, że wsparcie UE nigdy nie miało pokryć pełnych kosztów likwidacji, ani też nie miało zrekompensować wszystkich skutków gospodarczych.

Other dictionary words

English
  • the full cost

Translations into more languages in the bab.la English-Chinese dictionary.