"the full extent of" translation into Polish

EN

"the full extent of" in Polish

See the example sentences for the use of "the full extent of" in context.

Similar translations for "the full extent of" in Polish

the article
the conjunction
Polish
full adjective
to full verb
extent noun
of preposition
Polish

Context sentences for "the full extent of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLower budget revenues prevent us from implementing our policies to their full extent.
Niższe wpływy do budżetu Unii powodują, iż nie jesteśmy w stanie w pełni realizować polityk.
EnglishPresident-in-Office, I support your idea of developing to the full extent the Eastern Partnership.
Panie urzędujący przewodniczący! Popieram pana pomysł pełnego rozwinięcia partnerstwa wschodniego.
EnglishHowever, it is not complete until all EU countries make use of and contribute to the system to the full extent.
Nie będzie ono jednak kompletne do czasu, gdy wszystkie kraje UE nie będą go w pełni wykorzystywać i w pełni uczestniczyć w tym systemie.
EnglishThe real answer to the challenges of globalisation lies in grasping the full extent of today's human challenges.
Rzeczywistą reakcją na wyzwania związane z globalizacją jest zdanie sobie sprawy z pełnej skali wyzwań, w obliczu których stoi obecnie ludzkość.
EnglishI really hope, above all, that the full extent of this money reaches our 40 000 Austrian dairy farmers, as they really need it.
Przede wszystkim mam nadzieję, że kwota ta dotrze do naszych 40 000 austriackich gospodarstw mleczarskich, które jej bardzo potrzebują.
EnglishThis is the greatest disaster the country has ever experienced, and the full extent of the loss of human life and damage is not yet known.
To największy kataklizm, jaki kiedykolwiek dotknął ten kraj, nie znana jest jeszcze całkowita liczba ofiar ani zakres zniszczeń.
Englishto the full extent
English(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the full extent of the instability sensed on the global financial markets is not yet clear.
(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Całkowity wymiar niestabilności odczuwany na światowych rynkach finansowych nie jest jeszcze znany.
EnglishNot even the European Central Bank is able to assess the full extent of the damage this crisis has caused to the European financial system and to European banks.
Nawet Europejski Bank Centralny nie jest w stanie oszacować całkowitych szkód, jakie kryzys ten wyrządził w europejskim systemie finansowym i wśród europejskich banków.
EnglishThe Commission and the External Action Service need to use the toolkit to promote, and protect the enjoyment of, the rights of LGBT people to the full extent with regard to Uganda.
Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych muszą posłużyć się zestawem narzędzi służących promowaniu i pełnej ochronie praw osób LGBT w Ugandzie.
EnglishWe did not know the full extent of the changes at the time, but it was already obvious that by analysing two years together we would gain a more comprehensive and accurate assessment.
Nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy z pełnego zakresu zmian, ale było już oczywiste, że analizując dwa lata naraz uzyskamy bardziej kompleksową i dokładną ocenę.
EnglishFollowing on from Mr Sumberg's poetic speech, I would like to say that it is very important that the flower of culture is able to bloom to its full extent, and that includes Europe.
Nawiązując do poetyckiej przemowy pana posła Sumberga, chciałbym powiedzieć, że bardzo ważne jest, aby pozwolić kwiatowi kultury zakwitnąć w pełni, co ma związek z całą Europą.
English. - (EL) The report reveals the full extent of the deeply anti-grassroots aspirations of the EU and euro-unifying capital in terms of abolishing social insurance systems.
na piśmie. - (EL) Sprawozdanie ujawnia pełen zakres głęboko antyobywatelskich aspiracji UE i łączącego się wokół euro kapitału dotyczących obalenia systemu ubezpieczeń społecznych.
English In order to promote coordination of the policies of Member States to the full extent needed for the functioning of the internal market, an Economic and Financial Committee is hereby set up.
    W celu wspierania koordynacji polityk Państw Członkowskich w pełnym zakresie niezbędnym do funkcjonowania rynku wewnętrznego, niniejszym ustanawia się Komitet Ekonomiczno-Finansowy.

Other dictionary words

English
  • the full extent of

Even more translations in the Hindi-English dictionary by bab.la.