"the furthest" translation into Polish

EN

"the furthest" in Polish

See the example sentences for the use of "the furthest" in context.

Similar translations for "the furthest" in Polish

the article
the conjunction
Polish
furthest adjective
Polish
far adjective
far adverb
Polish

Context sentences for "the furthest" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn short, it must be focused on those who are furthest from the labour market.
Krótko mówiąc, musi skupiać się na tych, którzy są najdalej od rynku pracy.
EnglishAnd a lot of times that's what people think I do, and it's the furthest thing from it.
Ludzie często myślą, że to właśnie robię, ale jestem od tego daleki.
EnglishThe Czech Republic is unfortunately the furthest behind in the Union in terms of regulations.
Niestety Czechy są w Unii najbardziej zapóźnione pod względem regulacji.
EnglishIt is the furthest point before you go to the United States.
Jest najdalszym punktem, do którego można dotrzeć przed udaniem się do Stanów Zjednoczonych.
EnglishMy request is, therefore, that we take the compromise now agreed in committee as the furthest we will go.
Moja prośba jest zatem taka, żebyśmy potraktowali ustalony kompromis za rozwiązane maksymalne.
English52 is furthest away and should have been voted second.
Poprawka 52 odbiega znacznie od tekstu oryginalnego i to ją powinniśmy głosować w drugiej kolejności.
EnglishThe Republic of Moldova is the state which has made the furthest progress within the EU's Eastern Partnership.
Republika Mołdowy jest państwem, które osiągnęło największy postęp w ramach partnerstwa wschodniego UE.
EnglishThey take disgraceful cynicism to the furthest degree, claiming to be doing this in the interests of the poorest countries.
Okazują daleko posunięty cynizm, twierdząc, że czynią to w interesie najbiedniejszych krajów.
EnglishAt the Phi Phi Hill Resort, I was tucked into the corner furthest away from the television, but I strained to listen for information.
W kurorcie Phi Phi Hill stałem w kącie, najdalej od telewizora, jednak wciąż słuchałem informacji.
EnglishMinimum income schemes are the only way for those furthest from the labour market to avoid severe poverty.
Programy minimalnych dochodów są jedynym sposobem na uniknięcie skrajnego ubóstwa dla osób najdalej odsuniętych od rynku pracy.
EnglishThe Platform focuses on the continuing importance of active inclusion for people furthest from the labour market.
W ramach Platformy zwraca się uwagę na utrzymującą się wagę aktywnej integracji osób pozostających z dala od rynku pracy.
English[Man] setteth an end to darkness, And searcheth out, to the furthest bound, The stones of obscurity and of thick darkness.
Celu ciemnościom ułożonego i końca wszystkich rzeczy on dochodzi, i kamieni, które w ciemności i cieniu śmierci leżą.
EnglishNonetheless, all of us here today know that it is those goals that are currently the furthest behind schedule.
Niemniej jednak wszyscy zgromadzeni dziś w tym Parlamencie wiedzą, że najbardziej spóźniamy się z osiągnięciem tych właśnie celów.
EnglishThey need to be, because education is the millennium objective which these countries are furthest from achieving.
Muszą one być uwzględnione, ponieważ edukacja jest jednym z celów milenijnych, od których osiągnięcia kraje te są bardzo dalekie.
EnglishNow that the Internet has entered our lives, we can choose to holiday in the furthest corner of the world without thinking twice about it.
Mając obecnie do dyspozycji Internet, możemy wybrać wakacje w najdalszym zakątku świata nie zastanawiając się nad tym dwa razy.
EnglishSo he wrote that he had seen -- "I have observed that the furthest planet has three bodies." ~~~ And this is what he ended up concluding that he saw.
Opisał więc, co widział - "Zaobserwowałem, że najdalsza planeta posiada 3 ciała." I tą konkluzją zakończył swoje obserwacje.
EnglishIt is customary in parliamentary assemblies to vote first, as Mr Capoulas Santos requested, on the amendments furthest removed from the initial text.
Wśród organów parlamentarnych panuje zwyczaj głosowania najpierw nad poprawkami najdalej odbiegającymi od tekstu pierwotnego.
EnglishWe need to be relevant to all groups of young people, including those who are the furthest removed from the European Union and especially, of course, apprentices.
Musimy działać odpowiednio do wszystkich grup młodych ludzi, w tym grup najbardziej oddalonych od Unii Europejskiej, a zwłaszcza - oczywiście - praktykantów.
EnglishMadam President, Basel III is supposed to be a starting point and under no circumstances must it be the furthest that the European Union is willing to go.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (FR) Pani przewodnicząca! Bazylea III powinna stanowić punkt wyjścia i w żadnym wypadku nie może być najdalszym punktem, do którego chce dotrzeć Unia Europejska.
EnglishCouncil will remember its recommendation on the active inclusion of those furthest from the labour market where high-quality public services are seen as crucial.
Rada zapewne pamięta swoje zalecenia dotyczące aktywnej integracji osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, gdzie wysokiej jakości usługi publiczne postrzegane są jako najważniejsze.

Other dictionary words

English
  • the furthest

Even more translations in the English-Hungarian dictionary by bab.la.