"the fury" translation into Polish

EN

"the fury" in Polish

See the example sentences for the use of "the fury" in context.

Similar translations for "the fury" in Polish

the article
the conjunction
Polish
fury noun

Context sentences for "the fury" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.
W tym trudnym czasie nie może ona jednak stawiać czoła rynkowi w pojedynkę.
EnglishLet me close, however, by expressing my fury at Germany's attitude.
Na zakończenie chciałbym jednak dać wyraz mojemu gniewowi z powodu postawy Niemców.
EnglishThis is why it has evoked such fury and aggression among the clergy and Right-wing politicians.
Właśnie dlatego wzbudza taką wściekłość i agresję duchownych oraz prawicowych polityków.
EnglishIt shows - to the great surprise and fury of some people - that the old times are definitely over.
Dowodzi to - ku wielkiemu zaskoczeniu i wściekłości niektórych ludzi - że dawne czasy minęły bezpowrotnie.
Englishand where is the fury of the oppressor?
a że się lękasz ustawicznie każdego dnia popędliwości trapiącego, gdy się gotuje, aby zatracał?
EnglishThen Nebuchadnezzar in [his] rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abed-nego.
Tedy Nabuchodonozor w popędliwości i w gniewie rozkazał przyprowadzić Sadracha, Mesacha i Abednego, których wnet przywiedziono przed króla.
EnglishMagicians play with fire and steel, defy the fury of the buzzsaw, dare to catch a bullet or attempt a deadly escape.
Magicy igrają z ogniem i stalą, przeciwstawiają się sile piły mechanicznej, ośmielają się łapać pocisk, próbują śmiertelnej ucieczki.
EnglishAnd he came to the ram that had the two horns, which I saw standing before the river, and ran upon him in the fury of his power.
I przyszedł aż do onego barana, który miał dwa rogi, któregom widział stojącego u potoku; a przybieżał do niego w popędliwości siły swojej.
EnglishBut tidings out of the east and out of the north shall trouble him; and he shall go forth with great fury to destroy and utterly to sweep away many.
W tem wieści od wschodu słońca i od północy przestraszą go; przetoż wyciągnie z popędliwością wielką, aby wygubił i zamordował wielu.
EnglishNot only do we continue to tell and retell the same tired stories, but we are now doing so with a frenzy and a fury that, frankly, verges on camp.
Nie tylko powtarzamy w kółko te same głodne kawałki, ale teraz robimy to tak gorączkowo i z furią, że prawdę mówiąc ociera się o farsę.
EnglishThroughout those long months of sound and fury - if you will forgive the expression - the Belgian Presidency held firm to the course of European politics.
Przez te długie miesiące wściekłości i wrzasku - jeżeli wybaczą mi Państwo to wyrażenie - prezydencja belgijska pewnie trzymała ster polityki europejskiej.
EnglishBut it was plucked up in fury, it was cast down to the ground, and the east wind dried up its fruit: its strong rods were broken off and withered; the fire consumed them.
Ale w rozgniewaniu wyrwana będąc, na ziemię porzucona jest, a wiatr wschodni ususzył owoc jej; obłamane są i poschły rózgi mocy jej, ogień pożarł je.

Other dictionary words

English
  • the fury

Search for more words in the English-Swedish dictionary.